Irán nevie stiahnuť údaje z čiernych skriniek zostreleného lietadla. Prosia o pomoc USA

Seka­li fra­je­rov, že všet­ko zvlád­nu sami a teraz pro­sia o pomoc USA a Fran­cúz­sko. Irán­ské úra­dy totiž neve­dia stiah­nuť úda­je z čier­nych skri­niek hava­ro­va­né­ho Boein­gu, kto­rý zostre­li­li irán­ske revo­luč­né gar­dy.

Irán už požia­dal ame­ric­ké a fran­cúz­ske úra­dy o potreb­né vyba­ve­nie. Pod­ľa agen­tú­ry Reuters však ani USA ani Fran­zúz­sko na vola­nie o pomoc zatiaľ neod­po­ve­da­li.

Jeden deň tak, dru­hý naopak

V Irá­ne zrej­me nema­jú jas­no, čo budú robiť ďalej. Počas víken­du totiž šéf vyšet­ro­va­nia Hasan Razá­í­e­far vyhlá­sil, že skrin­ky budú ana­ly­zo­vať v Irá­ne a nikam ich nepoš­lú. Ten istý šéf vyšet­ro­vaia pri­tom deň pred­tým v sobo­tu cez Twit­ter tvr­dil, že leto­vé zapi­so­va­če do Kyje­va pošlú.

Vyšet­ro­va­cia komi­sia irán­ske­ho úra­du civil­né­ho letec­tva vo svo­jej dru­hej sprá­ve kon­šta­to­va­la, že nemá vyba­ve­nie, kto­ré by umož­ni­lo stiah­nuť dáta z toho typu zapi­so­va­čov leto­vých úda­jov, aké boli ame­ric­kým výrob­com nain­šta­lo­va­né do zostre­le­né­ho lie­tad­la Boeing 737. Pre­to sa Irán obrá­til na ame­ric­kú Národ­nú radu pre bez­peč­nosť dopra­vy (NTSB) a fran­cúz­sky Úrad vyšet­ro­va­nia a ana­lýz pre bez­peč­nosť civil­né­ho letec­tva (BEA).

Kana­da, kto­rá mala na palu­be 57 obča­nov, uvied­la, že Fran­cúz­sko by bolo naj­lep­ším mies­tom na zasla­nie čier­nych skri­niek, pre­to­že je jed­ným z mála štá­tov, kde ich obsah doká­žu dešif­ro­vať. Zapi­so­va­če úda­jov sa pod­ľa Irá­nu pri neho­de poško­di­li, ale sú stá­le pou­ži­teľ­né.

Neocho­ta Irá­nu odo­vzdať čier­ne skrin­ky zná­so­bu­je roz­tr­pče­nie z prí­stu­pu Tehe­rá­nu v štá­toch, kto­rých obča­nia irán­ske­ho pôvo­du v lie­tad­le zahy­nu­li. Tie­to štá­ty krát­ko po tra­gé­dii vznies­li voči Irá­nu požia­dav­ku na vypla­te­nie kom­pen­zá­cií a domá­ha­jú sa dôklad­né­ho vyšet­ro­va­nia okol­nos­tí, kto­ré vied­li k zostre­le­niu lie­tad­la, pri­čom zahy­nu­lo všet­kých 176 ľudí na jeho palu­be, napí­sal Reuters.