Irán hneď vedel, že zastrelil civilné lietadlo

Ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj vyhlá­sil, že unik­nu­tá nahráv­ka komu­ni­ká­cie medzi irán­skym pilo­tom a kon­trol­nou vežou na letis­ku v Tehe­rá­ne potvr­dzu­je, že Irán bol 8. janu­ára okam­ži­te infor­mo­va­ný o zostre­le­ní ukra­jin­ské­ho lie­tad­la, aj keď to zo začiat­ku popie­ral. Infor­mo­va­la o tom v pon­de­lok agen­tú­ra Reuters.

Na nahráv­ke, kto­rú zve­rej­ni­la ukra­jin­ská tele­víz­na sta­ni­ca v noci na pon­de­lok, je pod­ľa Reuters počuť pilo­ta ďal­šie­ho lie­tad­la. Ten hovo­rí o tom, že na oblo­he pred havá­ri­ou ukra­jin­ské­ho lie­tad­la uvi­del „svet­lo z rake­ty”.

Tehe­rán ukra­jin­ské úra­dy obvi­nil z úni­ku dôka­zov, kto­ré ozna­čil za dôver­né, a pove­dal, že už viac nebu­de s Ukra­ji­nou zdie­ľať mate­riál pochá­dza­jú­ci z vyšet­ro­va­nia neho­dy.

Lie­tad­lo typu Boeing 737 bolo 8. janu­ára zostre­le­né krát­ko po štar­te z letis­ka v Tehe­rá­ne. Na palu­be bolo 82 Irán­cov, 63 Kana­ďa­nov, 11 Ukra­jin­cov, desať obča­nov Švéd­ska, sedem Afgan­cov a tra­ja Bri­ti. Neho­du nikto nepre­žil.

Irán zo začiat­ku vinu odmie­tal a zod­po­ved­nosť za zostre­le­nie lie­tad­la pri­znal 11. feb­ru­ára. Kra­ji­na čeli­la tla­ku zo stra­ny Ukra­ji­ny a ďal­ších kra­jín, kto­rých obča­nia boli na palu­be lie­tad­la. Kra­ji­ny žia­da­li, aby Irán poslal dôka­zy do zahra­ni­čia pre potre­by medzi­ná­rod­né­ho vyšet­ro­va­nia.