Irak: Rakety zasiahli vojenskú základňu koalície

Dve rake­ty zasiah­li vojen­skú základ­ňu v Ira­ku, na kto­rej pôso­bia voja­ci koalí­cie vede­nej Spo­je­ný­mi štát­mi a inštruk­tor­mi NATO. Infor­mo­va­la o tom v uto­rok agen­tú­ra AFP, pod­ľa kto­rej ide už o tre­tí taký­to útok v prie­be­hu týžd­ňa.

Ter­čom naj­nov­šie­ho úto­ku, ku kto­ré­mu doš­lo v pon­de­lok nesko­ro večer, bola základ­ňa Bis­má­ja, kto­rá sa nachá­dza juž­ne od irac­kej met­ro­po­ly Bag­dad. Infor­mo­va­la o tom irac­ká armá­da, kto­rá však neuvied­la, či si útok vyžia­dal aj neja­ké obe­te na živo­toch ale­bo zra­ne­ných.

Na základ­ni Bis­má­ja pôso­bia špa­niel­ski voja­ci, kto­rí sú súčas­ťou medzi­ná­rod­nej koalí­cie pod vede­ním USA, zame­ra­nej na boj pro­ti extré­mis­tic­kej orga­ni­zá­cii Islam­ský štát (IS). Na základ­ni ope­ru­jú aj vojen­skí inštruk­to­ri Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie.

Ame­ric­ký minis­ter zahra­nič­ných vecí Mike Pompeo varo­val v pon­de­lok Irak, že Spo­je­né štá­ty pod­nik­nú „nevy­hnut­né” odvet­né kro­ky v prí­pa­de ďal­ších úto­kov na Ame­ri­ča­nov v kra­ji­ne. Uvie­dol to po dvoch rake­to­vých úto­koch z 11. a 14. mar­ca na základ­ňu Tádží sever­ne od Bag­da­du, kto­ré si vyžia­da­li zra­ne­nia aj obe­te na živo­toch.

O život pri nich priš­li dva­ja Ame­ri­ča­nia a jeden Brit pôso­bia­ci v koalí­cii vede­nej Spo­je­ný­mi štát­mi, kto­rá irac­kým silám pomá­ha v boji pro­ti dži­há­dis­tom. Zra­ne­nia utr­pe­lo ďal­ších mini­mál­ne 17 ľudí vrá­ta­ne Ame­ri­ča­nov, Bri­tov a Polia­kov.

USA ako odve­tu vyko­na­li sériu nále­tov na pro­irán­ske šiit­ské milí­cie na juhu Ira­ku, kto­ré Was­hing­ton viní zo zod­po­ved­nos­ti za úto­ky. Tie­to milí­cie napo­je­né na Irán sa k úto­kom ofi­ciál­ne neprih­lá­si­li.

Zdroj:Tasr