Iracký premiér žiada od USA plán odchodu amerických vojakov

Irac­ký pre­mi­ér v demi­sii Ádil Abdal Mah­dí požia­dal ame­ric­ké­ho minis­tra zahra­nič­ných vecí Mikea Pompea, aby vyslal do Ira­ku dele­gá­ciu, kto­rej úlo­hou bude vypra­co­vať mecha­niz­mus odsu­nu ame­ric­kých voja­kov z tej­to blíz­ko­vý­chod­nej kra­ji­ny.

Požia­dav­ka zazne­la v tele­fo­ná­te medzi Mah­dím a Pompe­om v noci na pia­tok. Ini­ciá­to­rom roz­ho­vo­ru bol Pompeo, kto­ré­mu Mah­dí pove­dal, že Irak odmie­ta aké­koľ­vek narú­ša­nie svo­jej zvr­cho­va­nos­ti.

Nará­žal tým na úto­ky irán­skych síl na ame­ric­kých voja­kov v Ira­ku, ale aj naru­še­nie irac­ké­ho vzduš­né­ho pries­to­ru pri nále­te minu­lý týž­deň, keď ame­ric­ké sily zabi­li pri bag­dad­skom letis­ku jed­né­ho z naj­výz­nam­nej­ších irán­skych gene­rá­lov.

Poža­do­va­ný mecha­niz­mus má viesť k napl­ne­niu uzne­se­nia irac­ké­ho par­la­men­tu, kto­ré vyzý­va vlá­du, aby z Ira­ku vyhos­ti­la ame­ric­kých a ďal­ších zahra­nič­ných voja­kov.

Mah­dí pove­dal Pompe­ovi, že „ame­ric­ké sily vstú­pi­li do Ira­ku a v irac­kom vzduš­nom pries­to­re lie­ta­jú dro­ny bez povo­le­nia od irac­kých orgá­nov, čo je poru­še­ním bila­te­rál­nych dohôd”.

Irac­ký pre­mi­ér už v pred­chá­dza­jú­cich dňoch verej­ne ozná­mil, že ame­ric­kí voja­ci musia odísť z jeho kra­ji­ny. Rea­go­val tak na cie­le­ný útok ame­ric­ké­ho dro­nu pri letis­ku v Bag­da­de, pri bol zabi­tý vplyv­ný irán­sky gene­rál Kásem Solej­má­ní.