I. Korčok: Je zjavné, že problémom Ruska je samotná existencia Ukrajiny

Rus­ko uzna­ním sepa­ra­tis­tic­kých úze­mí na Ukra­ji­ne hru­bo poru­ši­lo medzi­ná­rod­né prá­vo a svo­je medzi­ná­rod­né záväz­ky. Minis­ter zahra­nič­ných vecí Ivan Kor­čok (nomi­nant SaS) pova­žu­je za závaž­ný aj poli­tic­ký postoj Rus­ka, pod­ľa kto­ré­ho Ukra­ji­na nemá nárok na vlast­nú exis­ten­ciu. Verí, že posled­né uda­los­ti budú začiat­kom vlast­nej seba­ref­le­xie, časť slo­ven­skej verej­nos­ti chce dostať z geopo­li­tic­kej dez­orien­tá­cie.

„Je zjav­né, a Rus­ká fede­rá­cia o tom už otvo­re­ne hovo­rí, že prob­lé­mom, s kto­rým sa nevie vyrov­nať, je samot­ná exis­ten­cia Ukra­ji­ny,” pozna­me­nal. Rus­ko sa pod­ľa Kor­čo­ka pokú­ša Ukra­ji­nu pri­pra­viť o časť úze­mia, hoci vie, že nej­de o vstup Ukra­ji­ny do NATO. Pri­po­me­nul, že v roku 2014 začal kon­flikt a Ukra­ji­na priš­la o časť svoj­ho úze­mia len pre­to, lebo sa roz­hod­la úzko spo­lu­pra­co­vať s Európ­skou úni­ou. Zdô­raz­nil, že prob­lém sa týka celej Euró­py vrá­ta­ne Slo­ven­ska. Za mimo­riad­ne nebez­peč­né pova­žu­je, že sa hra­ni­ca a exis­ten­cia štá­tu v Euró­pe zdô­vod­ňu­je a popie­ra tzv. his­to­ric­ký­mi nárok­mi.

„Rus­ká fede­rá­cia popie­ra vlast­né prin­cí­py, na kto­ré sa odvo­lá­va,“ vyhlá­sil Kor­čok. Upo­zor­nil naprí­klad na roz­por s Char­tou OSN. Rov­na­ko pod­ľa neho Rus­ká fede­rá­cia poru­ši­la aj Buda­peš­tian­ske memo­ran­dum z roku 1994, v kto­rom spo­lu s USA, Veľ­kou Bri­tá­ni­ou potvr­di­la závä­zok rešpek­to­vať nezá­vis­losť, suve­re­ni­tu a exis­tu­jú­ce hra­ni­ce Ukra­ji­ny, ale aj zdr­žať sa hroz­by silou ale­bo pou­ži­tia sily voči Ukra­ji­ne. Rov­na­ko Rus­ko pod­ľa Kor­čo­ka de fac­to zne­mož­ni­lo napl­ne­nie poli­tic­ké­ho rie­še­nia kon­flik­tu na výcho­de Ukra­ji­ny v podo­be min­ských dohôd, teda zame­dzi­lo rein­teg­rá­cii Don­ba­su za pod­mie­nok oso­bit­né­ho šta­tú­tu a obno­ve­nia suve­re­ni­ty Ukra­ji­ny.

„Svo­jím roz­hod­nu­tím Rus­ká fede­rá­cia de fac­to negu­je všet­ky svo­je požia­dav­ky, kto­ré v ostat­ných týžd­ňoch komu­ni­ko­va­la voči NATO a člen­ským štá­tom, týka­jú­ce sa bez­peč­nos­ti Rus­kej fede­rá­cie,” skon­šta­to­val Kor­čok. Rus­ko pod­ľa neho pop­re­lo prin­cíp nede­li­teľ­nej bez­peč­nos­ti, pod­ľa kto­ré­ho nemož­no vlast­nú bez­peč­nosť rie­šiť na úkor bez­peč­nos­ti niko­ho iné­ho.

Veľ­kú časť slo­ven­skej verej­nos­ti tre­ba pod­ľa minis­tra dostať z geopo­li­tic­kej dez­orien­tá­cie. „Súčas­né dia­nie vní­mam ako prí­le­ži­tosť začať na okraj vytes­ňo­vať tú časť slo­ven­skej poli­ti­ky, kto­rá v ostat­ných týžd­ňoch pred­vied­la, že nemá žiad­ne zábra­ny baga­te­li­zo­vať dia­nie oko­lo Ukra­ji­ny a záro­veň vytĺkať poli­tic­ké body na našej vlast­nej bez­peč­nos­ti a obra­ne,“ pove­dal. Ako dodal, kto­koľ­vek ospra­vedl­ňu­je a zľah­ču­je agre­siu voči Ukra­ji­ne, pod­ko­pá­va aj slo­ven­skú štát­nosť.

Kor­čok pred­po­kla­dá, že na utor­ko­vom mimo­riad­nom zasad­nu­tí minis­trov zahra­nič­ných vecí Európ­skej únie v Parí­ži budú schvá­le­né san­kcie voči Rus­ku.

Rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin v pon­de­lok (21. 2.) večer ozná­mil, že Mos­kva sa roz­hod­la uznať nezá­vis­losť sepa­ra­tis­tic­kých entít na výcho­de Ukra­ji­ny – tzv. Donec­kej ľudo­vej repub­li­ky a Luhan­skej ľudo­vej repub­li­ky. Líd­ri Fran­cúz­ska, Nemec­ka a Spo­je­ných štá­tov ozna­či­li Puti­no­vo roz­hod­nu­tie za „jas­né poru­še­nie min­ských mie­ro­vých dohôd” a avi­zu­jú, že to nezos­ta­ne bez odpo­ve­de. Ukra­jin­ský pre­zi­dent Volo­dy­myr Zelen­skyj ozna­čil krok Krem­ľa za „poru­še­nie suve­re­ni­ty a územ­nej celis­tvos­ti” Ukra­ji­ny. Podob­ný názor má aj gene­rál­ny tajom­ník Orga­ni­zá­cie Spo­je­ných náro­dov (OSN) Antó­nio Guter­res.

Zdroj: TASR
FOTO TASR – Jakub Kotian
Všet­ky prá­va vyhra­de­né. Pub­li­ko­va­nie ale­bo ďal­šie šíre­nie správ a foto­gra­fií zo zdro­jov TASR je bez pred­chá­dza­jú­ce­ho písom­né­ho súhla­su TASR poru­še­ním autor­ské­ho záko­na“.