Huawei bude môcť ostať na americkom trhu. Na výnimku

Nie­kto­ré ame­ric­ké spo­loč­nos­ti dosta­nú výnim­ku a budú môcť aj naďa­lej obcho­do­vať s čín­skym tele­ko­mu­ni­kač­ným gigan­tom Huawei. Uvied­la to agen­tú­ra Reuters s odvo­la­ním sa na dva nezá­vis­lé zdro­je. Ame­ric­ká vlá­da to má ozná­miť pod­ľa agen­tú­ry v pon­de­lok 18. novem­bra.

Huawei je v USA na black­lis­te nie­len kvô­li obchod­nej voj­ne medzi Čínou a USA, ale aj pre oba­vy z bez­peč­nos­ti, keď­že kaž­dá čín­ska spo­loč­nosť je doma povin­ná spo­lu­pra­co­vať a na požia­da­nie odo­vzdať infor­má­cie komu­nis­tic­kej vlá­de.

Vlá­da pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa pre­to v máji toh­to roka vyda­la embar­go na obcho­do­va­nie so spo­loč­nos­ťou Huawei. Minis­ter­stvo obcho­du však v pon­de­lok 18. novem­bra plá­nu­je ohlá­siť krát­ku výnim­ku pre vybra­né ame­ric­ké spo­loč­nos­ti. „Pre­dĺže­nie výnim­ky by však malo trvať iba dva týžd­ne a nie ako dote­raz 90 dní,” citu­je svoj zdroj agen­tú­ra Reuters.

Prá­ve v pon­de­lok by mala vypr­šať dote­raj­šia licen­cia, kto­rú ude­li­lo dočas­ne minis­ter­stvo obcho­du pred tro­mi mesiac­mi. Agen­tú­ra Reuters pri­po­mí­na, že šéf rezor­tu obcho­du Wil­bur Ross uvie­dol: „Ope­rá­to­ri naj­mä vo vidiec­kych, menej osíd­le­ných oblas­tiach sú závis­lí na tech­no­ló­giách 3G a 4G prá­ve od Huawei a nemô­že­me si dovo­liť jed­no­du­cho tie­to oblas­ti odpo­jiť od tele­fón­ne­ho ale­bo inter­ne­to­vé­ho pri­po­je­nia,” kon­šta­to­val Ross.

Gene­rál­ny pro­ku­rá­tor Wil­liam Barr stá­le trvá na tom, že Huawei a spo­loč­nos­ti ZTE „sa nedá veriť,” ako uvie­dol ešte vo štvr­tok 14. novem­bra. Ame­ric­ká vlá­da dlho­do­bo trvá na tom, že má „opráv­ne­né oba­vy, že Huawei koná pro­ti záuj­mom USA.” Čín­ska spo­loč­nosť všet­ky obvi­ne­nia zo špi­oná­že, či odo­vzdá­va­nia cit­li­vých infor­má­cií čín­skej vlá­de odmie­ta.