Hovorcom Európskej únie pre bezpečnosť sa stal Peter Stano

Slo­vák Peter Sta­no sa stal jed­ným z hovor­cov Európ­skej únie. Na sta­ros­ti bude mať komu­ni­ká­ciu zahra­nič­nej poli­ti­ky a bez­peč­nos­ti, kto­rá pat­rí pod komi­sá­ra Jose­pa Bor­rel­la.

Pod­ľa minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí je Peter Sta­no jedi­ným obča­nom Slo­ven­ska v zosta­ve hovor­cov. V Bru­se­li už pôso­bil v rokoch 2011–2014, keď sa od vstu­pu SR do EÚ stal vôbec prvým Slo­vá­kom medzi hovor­ca­mi Európ­skej komi­sie a pra­co­val ako hovor­ca vte­daj­šie­ho komi­sá­ra pre roz­ši­ro­va­nie a sused­skú poli­ti­ku Šte­fa­na Füle­ho z Čes­kej repub­li­ky. 

Sta­no pra­co­val 16 rokov vo verej­no­práv­nych médiách, vrá­ta­ne STV, SRo, BBC World Ser­vi­ce a Deuts­che Wel­le. V roku 2009 nastú­pil na minis­ter­stvo zahra­nič­ných vecí na pozí­ciu hovor­cu, kto­rú vyko­ná­val dve funkč­né obdo­bia.

Násled­ne pôso­bil na Zastu­pi­teľ­skom úra­de SR v liba­non­skom Bej­rú­te a naj­nov­šie plnil úlo­hy veľ­vys­lan­ca s oso­bit­ným posla­ním pre mig­rá­ciu. Sta­no vyštu­do­val žur­na­lis­ti­ku, ovlá­da päť sve­to­vých jazy­kov a doho­vo­rí sa ďal­ší­mi dvo­ma.