Holandskí vedci upozorňujú na bezpečnostný problém Intelu

Fir­ma Intel čelí váž­nej kri­ti­ke ved­cov z Uni­ver­zi­ty Vri­je v Amster­da­me. Tí upo­zor­ňu­jú na prob­lém v čipoch, kto­rý spô­so­bu­je, že poten­ci­onál­ny hac­ker doká­že vytiah­nuť z osob­ných počí­ta­čov, lap­to­pov, či dokon­ca vzdia­le­ných úlo­žísk cit­li­vé úda­je a hes­lá pou­ží­va­te­ľov. Prob­lém spo­zo­ro­va­li ved­ci v Holand­sku prvý­krát ešte v roku 2018.

Intel vte­dy vydal sériu opat­re­ní, vďa­ka kto­rej mali byť prob­lé­my odstrá­ne­né. Pod­ľa holand­ských ved­cov však opat­re­nia nebo­li dosta­toč­né a prob­lé­my pre­tr­vá­va­jú dote­raz.

„Intel verej­ne vyhlá­sil, že je všet­ko opra­ve­né. My však vie­me, že to nebo­lo úpl­ne pres­né,” pove­dal Cris­tia­no Giuff­ri­da, pro­fe­sor počí­ta­čo­vej vedy na Uni­ver­zi­te Vri­je.

Ame­ric­ký výrob­ca mik­ro­pro­ce­so­rov a počí­ta­čo­vých kom­po­nen­tov tvr­dí, že hoci séria opat­re­ní nevy­rie­ši­la prob­lé­my s bez­peč­nos­ťou úpl­ne, výraz­ne však zní­ži­la rizi­ko úto­ku.