HOAX: Nikto tajne pred voľbami v USA neoznačil volebné lístky s vodoznakom

Bra­ti­sla­va 18. novem­bra (TASR) – Na sociál­nych sie­ťach sa šíri­li infor­má­cie, že ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump a lojál­ni čle­no­via Minis­ter­stva pre vnú­tor­nú bez­peč­nosť (Depart­ment of Home­land Secu­ri­ty, DHS) pred pre­zi­dent­ský­mi voľ­ba­mi taj­ne ozna­či­li voleb­né lís­t­ky vodo­zna­kom, aby odha­li­li údaj­ný pod­vod demok­ra­tov. Nie je to prav­da. Za rozo­sie­la­nie voleb­ných lís­tkov sú zod­po­ved­né úra­dy v jed­not­li­vých štá­toch a údaj­ný kom­plot pop­re­lo DHS a aj ame­ric­ká Národ­ná gar­da (Uni­ted Sta­tes Nati­onal Guard). TASR na dez­in­for­má­cie upo­zor­ňu­je v spo­lu­prá­ci s tla­čo­vou agen­tú­rou AFP.

Infor­má­cie o údaj­nej taj­nej ope­rá­cii s vodo­zna­kom na hla­so­va­cích lís­tkoch sa zača­li šíriť pro­stred­níc­tvom kaná­la Info­wars ame­ric­ké­ho kon­špi­rá­to­ra Ale­xa Jone­sa, na kto­rom 5. novem­bra 2020 odvy­sie­la­li roz­ho­vor s Trum­po­vým pod­po­ro­va­te­ľom Ste­vom Piec­ze­ni­kom. Neprav­di­vé infor­má­cie sa obja­vi­li naprí­klad na slo­ven­skom webe Infovojna.sk, ale­bo face­bo­oko­vej strán­ke Chemt­rails Slo­ven­sko.

Repub­li­ká­ni pod­ľa Piec­ze­ni­ka necha­li taj­ne vytla­čiť mili­ó­ny koreš­pon­denč­ných hla­so­va­cích lís­tkov, kto­ré vyba­vi­li kryp­to­gra­fic­kým vodo­zna­kom, tak­že všet­ky „sfal­šo­va­né” lís­t­ky pod­vr­hnu­té demok­rat­mi by boli okam­ži­te iden­ti­fi­ko­va­né, pre­to­že by na nich ten­to vodo­znak chý­bal.

Piec­ze­nik ďalej uvie­dol, že Trum­po­vi stú­pen­ci, kto­rí celú akciu pota­jom­ky zor­ga­ni­zo­va­li a usku­toč­ni­li, roz­miest­ni­li do 12 rôz­nych štá­tov USA 20.000 ale­bo viac čle­nov Národ­nej gar­dy, kto­rí majú voleb­né lís­t­ky kon­tro­lo­vať.
„Je to pas­ca. Ľudia budú zatý­ka­ní už dnes večer, zaj­tra, a bude to trvať dosť dlho,” pove­dal Piec­ze­nik pre Info­wars. Dote­raz však k žiad­nym zatknu­tiam nedoš­lo.

Ústa­va Spo­je­ných štá­tov ame­ric­kých jas­ne usta­no­vu­je, že kon­tro­lu nad fede­rál­ny­mi voľ­ba­mi majú jed­not­li­vé štá­ty, nie fede­rál­ne agen­tú­ry či samot­ný pre­zi­dent.

Agen­tú­ra pre kyber­bez­peč­nosť a infra­štruk­tú­ru (CISA), spa­da­jú­ca pod DHS, dez­in­for­má­ciu o údaj­nom vodo­zna­ku na hla­so­va­cích lís­tkoch vyvrá­ti­la na svo­jich webo­vých strán­kach: „DHS ani CISA netla­čia ani nekon­tro­lu­jú voleb­né lís­t­ky, kto­ré sú spra­co­vá­va­né štát­ny­mi a miest­ny­mi voleb­ný­mi úrad­ník­mi. Miest­ne voleb­né úra­dy majú k dis­po­zí­cii dosta­toč­né ochran­né opat­re­nia, kto­ré prí­pad­né fal­šo­va­nie voleb­ných lís­tkov robí mimo­riad­ne nároč­ným.”

Ria­di­teľ CISA Chris Krebs 6. novem­bra 2020 na Twit­te­ri uvie­dol, že napriek dez­in­for­má­ciám jeho agen­tú­ra žiad­ne voleb­né lís­t­ky netla­čí, iba posky­tu­je kyber­ne­tic­kú pod­po­ru štát­nym a miest­nym voleb­ným úrad­ní­kom.

K tvr­de­niam sa vyjad­ril aj hovor­ca Národ­nej gar­dy Way­ne Hall: „Nie je na tom ani zrn­ko prav­dy. Voľ­by sú ria­de­né na úrov­ni jed­not­li­vých štá­tov, a nie fede­rál­nou vlá­dou,” odká­zal tele­fo­nic­ky pre AFP.