HOAX: Americké tanky sa nepremávali územím SR počas koronavírusovej epidémie

Na slo­ven­skom inter­ne­te sa obja­vil člá­nok, kto­rý tvr­dil, že v čase, keď sa celý svet zaobe­rá novým koro­na­ví­ru­som a pre­bie­ha­jú­cou pan­dé­mi­ou ocho­re­nia COVID-19, sa cez slo­ven­ské úze­mie taj­ne pre­sú­va­la ame­ric­ká tech­ni­ka, kto­rá mala mie­riť na Ukra­ji­nu. Člá­nok na Face­bo­oku zdie­ľa­lo viac ako 19.000 ľudí. V sku­toč­nos­ti je titu­lok člán­ku klam­li­vý, telo tex­tu je sko­pí­ro­va­né z člán­ku z roku 2018 a titul­ná fot­ka k člán­ku je ešte star­šia. TASR upo­zor­ňu­je na dez­in­for­má­cie v spo­lu­prá­ci s tla­čo­vou agen­tú­rou AFP.

Virál­ny člá­nok pub­li­ko­val web Presstv.sk. Titu­lok člán­ku uvá­dzal: „Zatiaľ čo svet sa zaobe­rá koro­na­ví­ru­som, cez Slo­ven­sko nám pre­má­va­jú ame­ric­ké tan­ky.” Člá­nok na Face­bo­oku naz­bie­ral 65.000 inte­rak­cií a viac ako 19.000 zdie­ľa­ní.

Člá­nok sa skla­dá z troch vzá­jom­ne málo súvi­sia­cich prv­kov. Titu­lok samot­ný je v pod­sta­te jedi­ným „novým” prv­kom celé­ho člán­ku, je však neprav­di­vý. Agen­tú­ra AFP nenaš­la žia­den dôkaz o tom, že by sa cez slo­ven­ské úze­mie pre­sú­va­li ame­ric­ké tan­ky, prá­ve naopak, všet­ky rele­vant­né auto­ri­ty podob­né tvr­de­nia kate­go­ric­ky odmiet­li.

Tvr­de­nie o pre­su­ne ame­ric­kej tech­ni­ky a per­so­ná­lu sa zno­vu obja­vi­lo na slo­ven­skom inter­ne­te v prvej polo­vi­ci mar­ca v súvis­los­ti s plá­no­va­ným vojen­ským cvi­če­ním NATO s náz­vom Defen­der-Euro­pe 20, kto­ré sa malo napl­no roz­be­hnúť v aprí­li a máji toh­to roka. Prvé pre­su­ny ame­ric­kej armá­dy sa usku­toč­ni­li už v janu­ári toh­to roka, ale pre koro­na­ví­rus doš­lo k znač­né­mu oklieš­te­niu pôvod­ných plá­nov a roz­sa­hu cvi­če­nia.

AFP kon­tak­to­va­la Minis­ter­stvo obra­ny SR, aby ove­ri­la, či sa cez slo­ven­ské úze­mie pohy­bo­va­la ame­ric­ká tech­ni­ka. Minis­ter­stvo infor­má­ciu vyvrá­ti­lo a cez svo­ju hovor­ky­ňu uvied­lo, „že v súvis­los­ti s cvi­če­ním Defen­der 20 sa cez úze­mie Slo­ven­skej repub­li­ky nepre­sú­va­la žiad­na ťaž­ká tech­ni­ka Armá­dy USA. Také­to tvr­de­nia sú hoaxa­mi.”

Agen­tú­ra tiež kon­tak­to­va­la vele­nie ame­ric­kej armá­dy v Euró­pe (US EUCOM). Amy Par­ro­vá z Wis­ba­den USAREUR potvr­di­la, že v nedáv­nej dobe nedoš­lo k žiad­ne­mu pre­su­nu ame­ric­kej tech­ni­ky cez úze­mie Slo­ven­ska, ani k aké­mu­koľ­vek pre­su­nu cez Slo­ven­sko v súvis­los­ti s cvi­če­ním Defen­der-Euro­pe 20 od jeho ohlá­se­nia v októb­ri 2019.

Telo člán­ku na por­tá­li Pre­ss­tv je slo­vo od slo­va sko­pí­ro­va­né z člán­ku pôvod­ne zve­rej­ne­né­ho v októb­ri 2018 čes­kou strán­kou Aeronet.cz a Aero­net je uve­de­ný na kon­ci člán­ku aj ako zdroj.

Text tvr­dí, že pre­su­ny tan­kov a tran­s­por­té­rov cez Slo­ven­sko mali viesť na Ukra­ji­nu ako príp­ra­va pre voj­nu s Rus­kom. Minis­ter­stvo obra­ny SR takú­to sprá­vu vyvrá­ti­lo vo svo­jom sta­no­vis­ku na Face­bo­oku a pri­po­me­nu­lo verej­nos­ti, že pra­vi­del­ne zve­rej­ňu­je upo­zor­ne­nia na kaž­dý pre­sun vojen­skej tech­ni­ky na svo­jej webo­vej strán­ke v sek­cii Upo­zor­ne­nia.

Agen­tú­ra AFP sa opý­ta­la na údaj­né pre­su­ny aj ukra­jin­skej stra­ny. Hovor­ca ukra­jin­ské­ho minis­ter­stva obra­ny, Olek­san­dr Motu­zy­anyk, odpo­ve­dal: „Je to klam­stvo. Ide len o ďal­ší mýtus, kto­rý bol vytvo­re­ný za úče­lom dis­kre­di­tá­cie Ukra­ji­ny v čase, keď je naša kra­ji­na plne zamest­na­ná imple­men­tá­ci­ou karan­tén­nych opat­re­ní.”

Tre­tím zavá­dza­jú­cim prv­kom člán­ku Pre­ss­tv sú foto­gra­fie. Ide o tie isté foto­gra­fie, kto­ré boli pou­ži­té aj v pôvod­nom člán­ku Aero­ne­tu. Nie­kto­ré z nich sú až šty­ri roky sta­ré.

Reverz­né vyhľa­da­nie titul­né­ho obráz­ka, na kto­rom vid­no vlak nalo­že­ný ťaž­kou tech­ni­kou, uká­za­lo, že fot­ka bola prvý­krát uve­rej­ne­ná v člán­ku den­ní­ka Prav­da v augus­te 2016. Ide o foto­gra­fiu zo Sabi­no­va, kto­rú do redak­cie Prav­dy zaslal čita­teľ Ras­ti­slav Gemer­ský.

Zdroj:TASR