Hackeri falošne oznámili stiahnutie amerických vojakov z Iraku

Mať sil­né hes­lo aj k účtom na sociál­nych sie­ťach je dob­rá vec.  Hac­ke­rom sa totiž poda­ri­lo pre­nik­núť do twit­te­ro­vé­ho účtu kuvajt­skej tla­čo­vej agen­tú­ry KUNA a zve­rej­niť na ňom faloš­nú prá­vu o stia­hnu­tí ame­ric­kých voj­sk z Kuvaj­tu.

 

Sta­lo sa tak po noč­nom irán­skom rake­to­vom úto­ku na dve vojen­ské základ­ne v Ira­ku, kde pôso­bia ame­ric­kí a spo­je­nec­kí voja­ci. Faloš­ná sprá­va Twit­te­ri agen­tú­ry KUNA vyvo­la­la v tom­to kon­tex­te veľ­kú pozor­nosť.

V Kuvaj­te, malom, na ropu boha­tom štá­te suse­dia­com s Ira­kom, pôso­bí viac ako 13.000 ame­ric­kých voja­kov a vzhľa­dom na súčas­nú eska­lá­ciu napä­tia medzi USA a Irá­nom tam sme­ru­jú ďal­šie posi­ly.

Faloš­ná sprá­va, avi­zu­jú­ca sko­ré stia­hnu­tie ame­ric­kých voj­sk z Kuvaj­tu, sa vydá­va­la za komu­ni­ké kuvajt­ské­ho minis­ter­stva obra­ny.

Pod­ľa nej ame­ric­ká armá­da avi­zo­va­la, že svo­jich voja­kov zo základ­ne Camp Arif­jan stiah­ne v prie­be­hu najb­liž­ších troch dní. Prav­di­vosť tej­to dez­in­for­má­cie neskôr ofi­ciál­ne pop­re­la samot­ná agen­tú­ra KUNA s vysvet­le­ním, že doš­lo k napad­nu­tiu jej účtu na sociál­nej sie­ti Twit­ter hac­ker­mi, uvie­dol ser­ver Gulfnews.com.