Gruzínska polícia použila na demonštrantov vodné delá

Polí­cia pou­ži­la vod­né delá na pro­ti­vlád­nych pro­tes­tu­jú­cich pred budo­vou gru­zín­ske­ho par­la­men­tu v met­ro­po­le Tbi­li­si. Pro­ti nie­koľ­kým tisí­com demon­štran­tov zasa­ho­va­li stov­ky prí­sluš­ní­kov polí­cie.

Tisí­ce ľudí v pon­de­lok večer vola­li po refor­me voleb­né­ho sys­té­mu kra­ji­ny. Nie­koľ­kých akti­vis­tov a opo­zič­ných poli­ti­kov zatkli, uvie­dol vod­ca opo­zí­cie Gior­gi Vaša­dze.

Posled­né dva týžd­ne sa kona­li zhro­maž­de­nia, pri­čom akti­vis­ti poža­do­va­li pomer­né zastú­pe­nie v par­la­men­te.

Gru­zín­sko síce malo v roku 2024 prejsť na voleb­ný sys­tém s pomer­ným zastú­pe­ním, no opo­zí­cia poža­du­je posu­nu­tie na skor­ší ter­mín.

Zástup­co­via kam­pa­ne tvr­dia, že súčas­ný sys­tém upred­nost­ňu­je vlád­nu­cu stra­nu Gru­zín­sky Sen, kto­rá je pri moci od roku 2012.

Demon­štran­ti zablo­ko­va­li nie­koľ­ko vstu­pov do par­la­men­tu, aby zabrá­ni­li poli­ti­kom prí­sť na utor­ňaj­šiu schô­dzu.

Nie­koľ­ko hodín pred­tým, ako polí­cia násil­ne rozp­tý­li­la demon­štran­tov, člen­ka vlád­nu­cej stra­ny Mamu­ka Mdi­na­ra­dze novi­ná­rom ozná­mi­la, že: „Pokiaľ demon­štran­ti poru­šia zákon, štát bude konať pri­me­ra­ne.“

Demon­štran­ti žia­da­jú pred­čas­né par­la­ment­né voľ­by, kto­ré by sa mali konať už na zákla­de nové­ho voleb­né­ho sys­té­mu. Gru­zín­sky par­la­ment však opo­zí­ci­ou poža­do­va­né zme­ny v polo­vi­ci novem­bra odmie­tol.

Par­la­ment­né voľ­by by sa mali v Gru­zín­sku konať naj­ne­skôr v októb­ri 2020. Zme­nu voleb­né­ho sys­té­mu pri­sľú­bi­la aj vlád­na stra­na, avšak až v roku 2024, čo je pre opo­zí­ciu prí­liš nesko­ro.

Zdroj:BBC