Google bude ukladať a analyzovať milióny zdravotných záznamov

Ame­ric­ká zdra­vot­ná spo­loč­nosť Ascen­si­on sa spo­ji­la s Goog­lom v sna­he posky­to­vať lep­ší ser­vis. Na Goog­le Cloud sa nahra­jú zdra­vot­né zázna­my pacien­tov, čo by pod­ľa oboch spo­loč­nos­tí malo zlep­šiť sta­rost­li­vosť a urých­liť diag­nos­ti­ku kli­en­tov. Soft­vér, kto­rý to bude zabez­pe­čo­vať, sa momen­tál­ne tes­tu­je.

Fir­ma Ascen­si­on ofi­ciál­ne vyhlá­si­la, že doho­da s Goog­lom zahŕňa aj strikt­né požia­dav­ky na spra­co­va­nie a ucho­vá­va­nie úda­jov. Všet­ky dáta budú ulo­že­né na súkrom­nom clou­de a Goog­le ich nebu­de môcť pou­žiť na žiad­ne iné úče­ly okrem tých pre Ascen­si­on.

V súvis­los­ti s doho­dou sa však obja­vi­li aj kri­tic­ké hla­sy, že spo­loč­nosť Goog­le, kto­rá dis­po­nu­je už teraz obrov­ským množ­stvom dát o úží­va­te­ľoch inter­ne­tu, bude mať naj­nov­šie prí­stup ešte aj ku veľ­mi cit­li­vým zdra­vot­ným dátam mili­ó­nov ľudí.