Generál Joch odišiel do civilu. Nástupcu zatiaľ nemá

Veli­teľ Pozem­ných síl Ozb­ro­je­ných síl (OS) SR Jin­dřich Joch sa v uto­rok v Tren­čí­ne počas sláv­nost­né­ho nástu­pu roz­lú­čil s aktív­nou služ­bou. Jeho nástup­ca by mal byť zná­my na jeseň toh­to roka.

Joch slú­žil v ozb­ro­je­ných silách 38 rokov, uni­for­mu nosí od 15 rokov. „Je to pre­uká­za­nie toho, akú kva­lit­nú robo­tu odvá­dzal, jeho nad­ria­de­ní mali záu­jem aj v tom čase o jeho prí­stup, zod­po­ved­nosť, kva­li­tu. Bol postup­ne povy­šo­va­ný a dotia­hol to až na zástup­cu náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu. Kari­é­ru ukon­čil ako veli­teľ pozem­ných síl, čo veľa ľudí nedo­ká­za­lo a tre­ba to oce­niť,” vyz­dvi­hol minis­ter obra­ny Jaro­slav Naď (OĽa­NO).

Šéf rezor­tu obra­ny sa pod­ľa svo­jich slov s Jochom spoz­nal v roku 2003 ale­bo 2004. „Od toho momen­tu som ho vní­mal ako abso­lút­ne­ho pro­fe­si­oná­la, s kto­rým sa mi veľ­mi dob­re pra­co­va­lo, ľud­sky aj odbor­ne, na akých­koľ­vek pozí­ciách sme boli. Nie som rád, že počas môj­ho pôso­be­nia ako minis­tra pán gene­rál odchá­dza, ale záro­veň môžem pove­dať, že môže odísť so vztý­če­nou hla­vou. Uro­bil pre túto kra­ji­nu a vlasť veľ­mi veľa a tre­ba mu za to adek­vát­ne poďa­ko­vať,” skon­šta­to­val.

Dlho­roč­ná služ­ba v ozb­ro­je­ných silách Jocha pod­ľa jeho slov nauči­la seba­dis­cip­lí­ne, dis­cip­lí­ne poko­ry prá­ce s ľuď­mi, a tiež hľa­dať rie­še­nia úloh tak, aby boli spl­ne­né. Naopak, mu pod­ľa neho prá­ca vza­la čas, kto­rý by strá­vil so svo­ji­mi syn­mi a man­žel­kou. Pres­ne 24. júna toh­to roka oslá­vil 32 rokov man­žels­tva, ale z toho 22 rokov dochá­dzal do prá­ce na týž­deň i mesiac. „Nikdy neľu­tu­jem čas, kto­rý som strá­vil ale­bo veno­val služ­be armá­de na všet­kých fun­kciách. Našiel som pocho­pe­nie a pod­po­ru hlav­ne u mojej rodi­ny, mojej man­žel­ky,” ozrej­mil.

Nástup­ca veli­te­ľa Jocha by mal byť zná­my už na jeseň toh­to roka. „Máme záu­jem aj v budúc­nos­ti, aby sme ľudí do kľú­čo­vých pozí­cií vo vele­ní ozb­ro­je­ných síl vybe­ra­li veľ­mi pre­cíz­nym spô­so­bom, a pre­to aj mož­ní kan­di­dá­ti na nástup­cu veli­te­ľa pozem­ných síl boli pod­ro­be­ní vypo­ču­tiu. Komi­sia zlo­že­ná z mojich zástup­cov, veli­te­ľa pozem­ných síl aj náčel­ní­ka Vojen­skej kan­ce­lá­rie pre­zi­den­ta SR mi odpo­ru­či­la nástup­cu a ja roz­hod­nem v správ­ny čas. Pred­po­kla­dám, že do 31. augus­ta, res­pek­tí­ve k 1. sep­tem­bru, bude vyme­no­va­ný nový veli­teľ,” pri­blí­žil náčel­ník Gene­rál­ne­ho štá­bu OS SR Daniel Zme­ko. Poten­ciál­ny kan­di­dát vyšiel pod­ľa neho, podob­ne ako Joch, z tan­ko­vé­ho voj­ska, pre­to verí, že bude pokra­čo­vať v dob­rých tra­dí­ciách.

Zdroj:TASR