Generál Haftar v Líbyi odmietol nadiktované prímerie

Tlak Rus­ka a Turec­ka na odboj­né­ho líbyj­ské­ho gene­rá­la nepo­mo­hol. Ozb­ro­je­né zráž­ky na juhu líbyj­skej met­ro­po­ly Tri­po­lis sa obno­vi­li v noci na uto­rok po tom, ako poľ­ný mar­šal Cha­lí­fa Haf­tar, kto­rý boju­je pro­ti medzi­ná­rod­ne uzna­nej vlá­de v Tri­po­li­se, odmie­tol pod­pí­sať navrho­va­nú doho­du o prí­me­rí. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra TASS.

Haf­tar odišiel z Mos­kvy bez pod­pi­su zmlu­vy. Doho­da pod­ľa neho igno­ru­je via­ce­ré z požia­da­viek Líbyj­skej národ­nej armá­dy (LNA).

Rus­ký minis­ter zahra­nič­ných vzťa­hov Ser­gej Lav­rov vyjad­ril poľu­to­va­nie, no tvr­dí, že v roko­va­niach budú pokra­čo­vať.

„Nedop­ra­co­va­li sme sa zatiaľ k žiad­ne­mu koneč­né­mu výsled­ku, avšak bude­me sa v tom­to sme­re aj naďa­lej sna­žiť,” uvie­dol šéf rus­kej dip­lo­ma­cie s tým, že Mos­kva by chce­la spo­jiť úsi­lie via­ce­rých kra­jín.

„Všet­ko úsi­lie Euró­pa­nov, vrá­ta­ne Nemcov, Fran­cú­zov a Talia­nov, ako aj úsi­lie regi­onál­nych suse­dov Líbye – Alžír­ska a Egyp­ta, ale aj kra­jín ako sú Spo­je­né arab­ské emi­rá­ty, Turec­ko, Katar a Rus­ko, chce­me zjed­no­tiť takým spô­so­bom, aby bolo synch­ro­ni­zo­va­né. Bude­me vyzý­vať všet­ky stra­ny líbyj­ské­ho kon­flik­tu, aby dosiah­li doho­du a nerie­ši­li svo­je kon­flik­ty vojen­skou ces­tou,” vyhlá­sil Lav­rov.

Delo­stre­lec­kú paľ­bu bolo mož­né počuť v juž­ných čas­tiach Tri­po­li­su, uvá­dza TASS s odvo­la­ním sa na spra­vo­daj­ský por­tál al-Wasat.

Prí­me­rie v Líbyi v reak­cii na výzvy Rus­ka a Turec­ka zača­lo pla­tiť v nede­ľu po tom, ako s ním súhla­si­li aj Haf­ta­ro­ve sily, kto­ré vedú ofen­zí­vu pro­ti vlá­de pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža v Tri­po­li­se, kto­rá bola uzna­ná Orga­ni­zá­ci­ou Spo­je­ných náro­dov.

O doby­tie hlav­né­ho líbyj­ské­ho mes­ta sa Haf­tar so svo­ji­mi oddiel­mi usi­lu­je už od vla­ňaj­šie­ho aprí­la. On sám pod­po­ru­je kon­ku­renč­nú vlá­du síd­lia­cu v Tob­ru­ku na výcho­de Líbye.