Francúzsko posiela do Afriky ďalších 600 vojakov

Fran­cúz­sko vyšle ďal­ších 600 voja­kov na boj pro­ti extré­mis­tom v afric­kom regi­ó­ne Sahel. Počet fran­cúz­skych voja­kov nasa­de­ných v tej­to misii sa tak zvý­ši na 5100, ozná­mi­la v nede­ľu minis­ter­ka obra­ny Flo­ren­ce Par­ly­o­vá.

Väč­ši­na z posíl pre misiu Bark­ha­ne, zame­ra­nej na výcvik a pod­po­ru miest­nym silám, bude pod­ľa ozná­me­nia umiest­ne­ná v troch pohra­nič­ných zónach medzi Mali, Bur­ki­nou Faso a Nige­rom, infor­mu­je agen­tú­ra AP.

„Ďal­šia časť tých­to posíl bude zapo­je­ná pria­mo do síl G5 Sahel, aby ich spre­vá­dza­la v boji,” uvied­la minis­ter­ka. Doda­la, že do tých­to spo­loč­ných síl čosko­ro pris­pe­je ďal­ším prá­po­rom aj Čad.

G5 Sahel je názov orga­ni­zá­cie regi­onál­nej spo­lu­prá­ce, zahŕňa­jú­ci Mau­ri­tá­niu, Mali, Bur­ki­nu Faso, Niger a Čad. Ten­to regi­ón je cen­trom boja pro­ti dži­há­dis­tic­kým sku­pi­nám, ku kto­rým pat­rí Islam­ský štát vo väč­šej Saha­re (ISIS-GS).

„Tie­to posi­ly… by nám mali umož­niť zvý­še­nie tla­ku na ISIS-GS… Nene­chá­me pries­tor pre tých, kto­rí chcú des­ta­bi­li­zo­vať Sahel,” uvied­la Par­ly­o­vá.

Fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron a líd­ri sku­pi­ny G5 Sahel avi­zo­va­li nový plán boja pro­ti dži­há­dis­tom v zápa­do­af­ric­kom regi­ó­ne 13. janu­ára na sum­mi­te vo fran­cúz­skom mes­te Pau.

V oblas­ti Sahe­lu doš­lo kon­com roka 2019 opäť k prud­ké­mu náras­tu úto­kov isla­mis­tov, pri kto­rých priš­li o život desiat­ky voja­kov. Medzi obe­ťa­mi je aj 13 fran­cúz­skych voja­kov, kto­rí zahy­nu­li v novem­bri pri zráž­ke vrtuľ­ní­kov v Mali, keď sme­ro­va­li na misiu pro­ti bun­kám IS.

Od roku 2013 priš­lo v oblas­ti Sahe­lu o život 41 fran­cúz­skych voja­kov.