Francúzi ako odvetu po prvýkrát útočili v Mali dronmi

Pri prvom nasa­de­ní dro­nu zomre­lo sedem isla­mis­tov. Išlo o odve­tu za zostre­le­nie dvoch heli­kop­tér, kedy zomre­lo pri 13 fran­cúz­skych voja­kov.

Pod­ľa agen­tú­ry AP sa útok konal v deň, keď bol fran­cúz­sky pre­zi­dent Emma­nu­el Mac­ron na náv­šte­ve sused­né­ho Pobre­žia Slo­no­vi­ny, kde má Fran­cúz­sko vojen­skú základ­ňu – a tak­mer mesiac po tom, čo pri zráž­ke dvoch vrtuľ­ní­kov počas bojo­vej ope­rá­cie na seve­ro­vý­cho­de Mali zahy­nu­lo 13 fran­cúz­skych voja­kov.

Mac­ron z Pobre­žia Slo­no­vi­ny ozná­mil, že počas ope­rá­cie fran­cúz­skych jed­no­tiek v stred­nej čas­ti Mali bolo v sobo­tu „zne­ut­ra­li­zo­va­ných” 33 „tero­ris­tov”.

Fran­cúz­ska minis­ter­ka obra­ny Flo­ren­ce Par­ly­o­vá minu­lý týž­deň uvied­la, že Fran­cúz­sko ofi­ciál­ne nasa­di­lo do boja pro­ti dži­há­dis­tom v afric­kom sahel­skom regi­ó­ne svo­je prvé ozb­ro­je­né dro­ny – tri stro­je Rea­per vyba­ve­né lase­ro­vo navá­dza­ný­mi stre­la­mi.

Tie­to bez­pi­lot­né lie­tad­lá Fran­cúz­sko od roku 2014 využí­va na vzduš­ný pries­kum v rám­ci svo­jej pro­ti­dži­há­dis­tic­kej misie Bark­ha­ne v Mali, Nige­ri a Bur­ki­ne Faso. Odte­raz ich bude armá­da môcť pou­žiť aj na úto­ky, uvied­la minis­ter­ka.

Fran­cúz­sko sa tak pri­da­lo k malej sku­pi­ne kra­jín zahŕňa­jú­cej USA, Bri­tá­niu a Izra­el, kto­ré pri bojo­vých ope­rá­ciách pou­ží­va­jú ozb­ro­je­né diaľ­ko­vo pilo­to­va­né lie­tad­lá, kon­šta­to­va­la agen­tú­ra AFP.

Fran­cúz­ske dro­ny Rea­per, vyro­be­né v USA, sú vyba­ve­né dvo­ma 250-kilo­gra­mo­vý­mi lase­ro­vo navá­dza­ný­mi bom­ba­mi a roz­hod­nu­tie o ich nasa­de­ní do bojov priš­lo po sérii tes­tov vyko­na­ných z letec­kej základ­ne v niger­skej met­ro­po­le Nia­mey.
Fran­cúz­ska 4500-člen­ná misia Bark­ha­ne boju­je pro­ti sedem­roč­né­mu dži­há­dis­tic­ké­mu povs­ta­niu v regi­ó­ne Sahel, pri kto­rom zahy­nu­li tisí­ce civi­lis­tov a stá­ti­sí­ce ľudí utiek­li z domo­vov.

Fran­cúz­ska armá­da má cel­ko­vo päť takých­to dro­nov, dva z nich aktu­ál­ne využí­va vo Fran­cúz­sku na výcvik. Ďal­ších šesť vyba­ve­ných stre­la­mi navá­dza­ný­mi pomo­cou sys­té­mu GPS, dosta­ne budú­ci rok, pri­čom jej let­ka dro­nov sa roz­ší­ri na 12 kusov do roku 2025 a 24 kusov do roku 2030.