Firma, čo ovplyvňovala voľby, mala klienta aj na Slovensku

Spo­loč­nosť Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca, kto­rá je podoz­ri­vá z masív­ne­ho ovplyv­ňo­va­nia volieb vo via­ce­rých kra­ji­nách, mala prav­de­po­dob­ne kli­en­ta aj na Slo­ven­sku. Vyplý­va z unik­nu­tých doku­men­tov, kto­ré zve­rej­ni­la whist­lerb­lo­wer­ka Bri­tan­ny Kai­se­ro­vá. Na prí­pad upo­zor­nil por­tál infosecurity.sk

 

 

Pod­ľa výpi­su záka­ziek mala spo­loč­nosť pri­pra­viť stra­té­giu pre kli­en­ta zo Slo­ven­ska na feb­ru­áro­vé voľ­by. Keď­že spo­loč­nosť roz­pus­ti­li po škan­dá­le a sérii trest­ných vyšet­ro­va­ní ešte v máji 2018, zna­me­ná to, že slo­ven­ský kli­ent si objed­nal služ­by mini­mál­ne dva roky pred samot­ný­mi voľ­ba­mi.

Inter­né doku­men­ty zve­rej­ni­li na twit­te­ro­vom účte Hind­sight Files, kto­rý odka­zu­je na býva­lú zamest­nan­ky­ňu Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca. Bri­tan­ny Kai­se­ro­vá sa neskôr sta­la akti­vis­t­ka za prá­va na ochra­nu osob­ných úda­jov na inter­ne­te.

Zatiaľ zve­rej­ni­li asi 100 MB doku­men­tov, emai­lov, zápi­sov zo stret­nu­tí pre voľ­by v Bra­zí­lii, Malaj­zii a Keni. Je však vyso­ký pred­po­klad, že so zve­rej­ňo­va­ním aj po ďal­ších kra­ji­nách budú pokra­čo­vať.

Pred­sta­vi­te­lia Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca sú stá­le vyšet­ro­va­ní pre neo­práv­ne­né zbie­ra­nie dát o uží­va­te­ľoch sie­te Face­bo­ok a ich násled­ne pou­ži­tie v poli­tic­kých kam­pa­niach. Po prvý krát sa o nepráv­ne­nom zbe­re dáta obja­vi­li infor­má­cie už v roku 2015. Pod­ľa den­ní­ka The Guar­dian Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca pomá­ha­la s pre­zi­dent­skou kam­pa­ňou ame­ric­ké­mu kon­gres­ma­no­vi Tedo­vi Cru­zo­vi. Face­bo­ok to vte­dy odmie­tol komen­to­vať. Ďal­šie podoz­re­nia sa obja­vi­li o rok neskôr, no napl­no sa pre­ja­vi­li na začiat­ku roka 2018.

V mar­ci tri veľ­ké spra­vo­daj­ské spo­loč­nos­ti uve­rej­ni­li simul­tán­ne spo­loč­ný text na zákla­de výpo­ve­dí býva­lých zamest­nan­cov spo­loč­nos­ti Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca, ako zbie­ra­li úda­je a ovplyv­ňo­va­li naj­mä kam­paň v pros­pech opus­te­nia Bri­tá­nie z EÚ. Cam­prid­ge Ana­ly­ti­ca sa vyhrá­ža­la žalo­ba­mi, no nako­niec spo­loč­nosť bles­ku­rých­le v máji 2018 roz­pus­ti­li.

Škan­dál vie­dol k sérii vypo­čú­va­ní dokon­ca aj šéfa Face­bo­oku Mar­ka Zuc­ker­ber­ga v ame­ric­kom Sená­te. Zakla­da­teľ Face­bo­oku sa síce ospra­vedl­nil, no odmie­tol akú­koľ­vek zod­po­ved­nosť za zne­uži­tie cit­li­vých osob­ných úda­jov svo­jich kli­en­tov na poli­tic­ké úče­ly.

Cam­brid­ge Ana­ly­ti­ca sa za krát­ky čas vypra­co­va­la na glo­bál­nu spo­loč­nosť, kto­rá posky­to­va­la „voleb­né pora­den­stvo” a stra­té­gie v kra­ji­nách po celom sve­te. Doká­za­né sú mani­pu­lá­cie s osob­ný­mi dáta­mi pri voľ­bách v Indii, Mexi­ku, USA, Aus­trá­lii, Bri­tá­nii a Spo­je­ných štá­toch.