Fínske vojenské letectvo prestalo vo svojom znaku používať svastiku

Fín­ske vojen­ské letec­tvo nahra­di­lo svas­ti­ku, kto­rú vo svo­jom zna­ku čias­toč­ne pou­ží­va­lo po celé sto­ro­čie, zla­tým orlom. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na štvr­t­ko­vé vyhlá­se­nie fín­skej armá­dy.

Prí­sluš­né roz­hod­nu­tie bolo pri­ja­té bez pub­li­ci­ty už v roku 2017, jeho uplat­ne­nie v pra­xi si však vyža­do­va­lo dlh­ší čas. Šir­šia fín­ska verej­nosť sa o zme­ne dozve­de­la až ten­to týž­deň, keď na ňu upo­zor­nil jeden hel­sin­ský pro­fe­sor.

Letec­tvo pod­ľa svo­jich vyjad­re­ní nový ofi­ciál­ny znak s podo­biz­ňou zla­té­ho orla pre­važ­ne pou­ží­va už od roku 2002. Nie­kto­ré jed­not­ky a lie­tad­lá však vo svo­jich ozna­če­niach stá­le mali svas­ti­ku.

Svas­ti­ka je v dneš­nej dobe spá­ja­ná pre­važ­ne s nacis­tic­kým Nemec­kom. Ten­to sym­bol a jeho variá­cie sa však pou­ží­va­jú v hin­du­iz­me a v iných indo­európ­skych nábo­žen­stvách už od obdo­bia sta­ro­ve­ku.

Fín­sko ten­to sym­bol zača­lo pou­ží­vať potom, ako mu v roku 1918 švéd­sky gróf Eric von Rosen daro­val lie­tad­lo, kto­ré malo svas­ti­ku nama­ľo­va­nú na kríd­lach. Fín­sko len rok pred­tým vyhlá­si­lo nezá­vis­losť od Rus­ka, pri­po­mí­na AFP.

Svas­ti­ka sa ako ofi­ciál­ny sym­bol fín­ske­ho letec­tva pou­ží­va­la od roku 1918 až do kon­ca dru­hej sve­to­vej voj­ny v roku 1945. Násled­ne bola pre­važ­ne nahra­de­ná bie­lo-mod­rým ová­lom, nie­kto­ré let­ky si však svas­ti­ku naďa­lej pone­cha­li.

„Svas­ti­ka je takis­to súčas­ťou fín­skej myto­ló­gie, pre­to je jej pou­ži­tie pri­ro­dze­né,” zdô­raz­nil Gahm­berg pre AFP.

Zdroj:tasr