Facebook má problém. Stratil citlivé údaje o 29 000 zamestnancoch

Ame­ric­ký tech­no­lo­gic­ký gigant sa pri­znal, že stra­til osob­né úda­je svo­jich 30 000 zamest­nan­cov. Nešlo však o hac­ker­ský útok, ale o kla­sic­kú krá­dež. Jed­né­mu zo zamest­nan­co­vi finanč­né­ho odde­le­nia vykrad­li auto, kde mal aj pre­nos­ný har­disk s cit­li­vý­mi, no neza­šif­ro­va­ný­mi finanč­ný­mi údaj­mi svo­jich zemest­nan­cov. O prí­pa­de infor­mu­je agen­tú­ra Blo­om­berg.

Face­bo­ok potvr­dil, že ku krá­de­ži doš­lo ešte 17. novem­bra, keď zamest­nan­co­vi ukrad­li batoh z auta, kde bol aj disk. Vo fir­me na stra­tu priš­li o tri dni neskôr.

Na dis­ku boli mzdo­vé úda­je zamest­nan­cov ako meno, čis­lo účtu, výš­ka pla­tu, rôz­ne bonu­sy a naj­mú čís­lo sociál­ne­ho zabez­pe­če­nia, čo je nie­čo ako rod­né čís­lo na Slo­ven­su. Pod­ľa vyjad­re­ní Face­bo­oku na dis­ku nebo­li úda­je o pou­ží­va­te­ľoch sociál­nej sie­te. Prí­pad obra­tom odo­vzda­li polí­cii. „Zatiaľ sa nepre­uká­za­lo zne­uži­tie ukrad­nu­tých dát a eni nič nenaz­na­ču­je, že cie­ľom krá­de­že boli prá­ve tie­to úda­je, ale išlo skôr o kla­sic­kú vlá­mač­ku do auta,” citu­je agen­tú­ra Blo­om­berg ame­ric­kú hovor­ky­ňu Face­bo­oku.

Face­bo­ok už infor­mo­val zamest­nan­cov a ponú­kol im bez­plat­ne dvo­roč­ný prog­ram na ochra­nu pred krá­de­žou iden­ti­ty.

Zdroj:Bloomberg