Exkluzívne: Stoltenberg slávnostne spustil prieskumný systém NATO AGS

Gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg dnes krát­ko po jede­nás­tej hodi­ne v Talian­sku sláv­nost­ne spus­til prog­ram NATO Allian­ce Ground Sur­ve­il­lan­ce (AGS), na kto­rom spo­lu­pra­co­va­li aj dve slo­ven­ské fir­my – Ali­ter Tech­no­lo­gies a Kon­štruk­ta Defen­se.

Sys­tém AGS je jed­ným z naj­väč­ších prog­ra­mov Seve­ro­at­lan­tic­kej alian­cie. Ide o pries­kum­ný prog­ram zalo­že­ný na pia­tich bez­pi­lot­ných lie­ta­diel vyro­be­ných v USA. Prog­ram AGS má základ­ňu v talian­skom mes­te Sigo­nel­la.

„NATO je odhod­la­né moder­ni­zo­vať Alian­ciu a inves­to­vať do posky­to­va­nia špič­ko­vých schop­nos­tí v pros­pech našej spo­loč­nej bez­peč­nos­ti,” uvie­dol gene­rál­ny tajom­ník NATO Jens Stol­ten­berg s tým, že iba jeden dron doká­že pokryť úze­mie veľ­ké ako je Poľ­sko.

Bez­pi­lot­né lie­tad­lá boli v Talian­sku už od novem­bra a do dneš­né­ho spus­te­nia ostrej pre­vádz­ky boli v tes­to­va­com reži­me. Pries­kum­né dro­ny nebu­dú pat­riť žiad­nej kra­ji­ne, ale budú kolek­tív­ne vlast­ne­né celou alian­ci­ou. Kaž­dá člen­ská kra­ji­na NATO bude mať prí­stup k úda­jom zís­ka­ným z AGS počas misií.

So svo­ji­mi základ­ný­mi prv­ka­mi je AGS navr­hnu­tý tak, aby spĺňal požia­dav­ky sta­no­ve­né Seve­ro­at­lan­tic­kou radou a SACEUR. Diaľ­ko­vo pilo­to­va­né lie­tad­lo AGS NATO RQ-4D je zalo­že­né na mode­le ame­ric­ké­ho letec­tva Block 40 Glo­bal Hawk.

AGS sa vyví­ja s význam­ný­mi prís­pev­ka­mi od 15 štá­tov alian­cie – Bul­har­ska, Čes­kej repub­li­ky, Dán­ska, Estón­ska, Nemec­ka, Talian­ska, Lotyš­ska, Lit­vy, Luxem­bur­ska, Nór­ska, Poľ­ska, Rumun­ska, Slo­ven­ska, Slo­vin­ska a Spo­je­ných štá­tov.