Európske krajiny sa nevedia dohodnúť na zabezpečení aplikácií WhatsApp a Skype

Sna­ha EÚ o väč­šiu kon­tro­lu tech­no­lo­gic­kých gigan­tov zatiaľ nevyš­la. Ako infor­mu­je agen­tú­ra Reuters roz­ho­vo­ry o novej smer­ni­ci, kto­rá by pre­vádz­ko­va­te­ľom apli­ká­cií typu What­sApp (Face­bo­ok), či Sky­pe (Mic­ro­soft) pri­sú­di­la rov­na­ko prí­sne pra­vid­lá ko majú tele­ko­mu­ni­kač­ní ope­rá­to­ry stros­ko­ta­li pre odpor nie­kto­rých kra­jín.

Európ­ska komi­sia plá­no­va­la zaviesť naria­de­nie o elek­tro­nic­kom súkro­mí „ePri­va­cy,” kde by tech­no­lo­gic­kí gigan­ti muse­li dodr­žia­vať prí­snu ochra­nu osob­ných úda­jov ako tele­ko­mu­ni­kač­ný ope­rá­tor.

Reuters uvá­dza, že nie­kto­ré kra­ji­ny (neuvá­dza kto­ré) pro­tes­tu­jú pro­ti naria­de­niu, lebo sa im zdá prí­liš prí­sne a reštrik­tív­ne. Ďal­šie nez­ho­dy sa týka­jú naprí­klad súbo­rov cookie, kto­ré sle­du­jú onli­ne akti­vi­ty pou­ží­va­te­ľov.

Prob­le­ma­tic­ké sú aj usta­no­ve­nia o hľa­da­ní a odstra­ňo­va­ní det­skej por­no­gra­fie zo stra­ny pre­vádz­ko­va­te­ľov podob­ných slu­žieb. Zástup­co­via člen­ských kra­jín sa tak v pia­tok v Bru­se­li opäť dosta­li do sle­pej ulič­ky.

Nie je jas­né, aký bude ďal­ší krok. Chor­vát­sko, kto­ré pre­be­rá pred­sed­níc­tvo v Európ­skej únií 1. janu­ára, sa môže pokú­siť o obno­ve­nie roko­va­ní.

Zdroj:Reuters