Európska letecká agentúra odporúča aerolinkám vyhnúť sa Iránu

Európ­ska agen­tú­ra pre bez­peč­nosť letec­tva (EASA) odpo­ru­či­la letec­kým spo­loč­nos­tiam vyhnúť sa pre­le­tom lie­ta­diel v irán­skom vzduš­nom pries­to­re.

Toto pre­ven­tív­ne odpo­rú­ča­nie, plat­né až do odvo­la­nia, bolo vyda­né „v súvis­los­ti s vyhlá­se­ním Irá­nu, že jeho ozb­ro­je­né sily omy­lom zostre­li­li ukra­jin­ské civil­né lie­tad­lo”.

EASA pred­tým vyda­la letec­kým spo­loč­nos­tiam odpo­rú­ča­nie nevy­ko­ná­vať lety nad Irá­nom vo výš­ke pod hla­di­nou 7500 met­rov. Teraz zákaz roz­ší­ri­la aj na vyš­šie leto­vé hla­di­ny.

Pod­ľa EASA naďa­lej pla­tí odpo­rú­ča­nie na poza­sta­ve­nie letov nad Ira­kom.

EASA vo svo­jom vyhlá­se­ní uvied­la, že situ­ácia v danom regi­ó­ne má veľ­mi dyna­mic­ký vývoj. Jej nové vyhod­no­te­nie sa usku­toč­ní začiat­kom budú­ce­ho týžd­ňa v spo­lu­prá­ci s Európ­skou komi­si­ou a člen­ský­mi štát­mi Európ­skej únie.