EÚ rozširuje svoje pôsobenie v Afrike. Nová misia bude v Stredoafrickej republike

Člen­ské kra­ji­ny EÚ sa v pon­de­lok v Bru­se­li pro­stred­níc­tvom Rady EÚ pre zahra­nič­ne veci dohod­li na zria­de­ní civil­nej porad­nej misie Európ­skej únie v Stre­do­af­ric­kej repub­li­ke (EUAM RCA). Misia by mala byť spus­te­ná naj­ne­skôr počas jari 2020.

Hlav­ný príp­rav­ný tím musí dovte­dy usku­toč­niť potreb­né príp­ra­vy, aby misia dosiah­la začia­toč­nú ope­rač­nú schop­nosť.
Cie­ľom budú­cej viac­stup­ňo­vej misie je pod­po­ra udr­ža­teľ­nej refor­my ozb­ro­je­ných síl vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti, kto­rá umož­ní orgá­nom Stre­do­af­ric­kej repub­li­ky zmier­niť súčas­né bez­peč­nost­né výzvy v kra­ji­ne.

Odbor­ní­ci EÚ budú pod­po­ro­vať minis­ter­stvo vnút­ra a sily vnú­tor­nej bez­peč­nos­ti, polí­ciu a prí­sluš­ní­kov žan­dar­mé­rie s cie­ľom pomôcť pri ich roz­miest­ne­ní po celej kra­ji­ne.

Civil­ná misia EÚ bude úzko koor­di­no­va­ná s vojen­skou výcvi­ko­vou misi­ou EÚ (EUTM RCA) a s misi­ou OSN (MINUSCA).

Stre­do­af­ric­ká repub­li­ka bude tre­ťou afric­kou kra­ji­nou, kto­rá bude prí­jem­com súbež­nej pod­po­ry vojen­ských aj civil­ných misií EÚ – po Mali a Somál­sku.

Zdroj:TASR