EÚ nahnevalo Trumpovo rozhodnutie o protipechotných mínach

Európ­ska únia kri­ti­zo­va­la v uto­rok roz­hod­nu­tie Spo­je­ných štá­tov uvoľ­niť obme­dze­nia pre pou­ží­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín, kto­ré ozna­či­la za „úpl­ne nepri­ja­teľ­né”.

Ako vo svo­jej sprá­ve kon­šta­to­va­la agen­tú­ra Reuters, zo stra­ny EÚ ide o oje­di­ne­lý pre­jav kri­ti­ky na adre­su Was­hing­to­nu.

EÚ vo svo­jom vyhlá­se­ní uvied­la, že zákaz takých­to zbra­ní „za posled­ných 20 rokov zachrá­nil desať­ti­sí­ce ľudí… Ich pou­ži­tie kde­koľ­vek, kedy­koľ­vek a akým­koľ­vek akté­rom zostá­va pre Európ­sku úniu úpl­ne nepri­ja­teľ­né”.

Míny dosta­li v USA zele­nú

Pre­zi­dent USA Donald Trump sa minu­lý týž­deň roz­ho­dol zme­niť pra­vid­lá, pokiaľ ide o pou­ži­tie náš­ľap­ných mín na vojen­ské úče­ly, pri­čom uvoľ­nil obme­dze­nia na ich pou­ži­tie v urči­tých „výni­moč­ných” situ­áciách”.

Zvrá­til tým roz­hod­nu­tie svoj­ho pred­chod­cu v úra­de pre­zi­den­ta USA Barac­ka Oba­mu, kto­rým sa pou­ži­tie náš­ľap­ných mín obme­dzi­lo len na Kórej­ský polo­strov. Ten totiž Was­hing­ton pova­žo­val za oso­bit­ný prí­pad vzhľa­dom na zlo­ži­tosť prob­lé­mu demi­li­ta­ri­zo­va­nej zóny.

Roz­hod­nu­tie Trum­pa obha­jo­val minu­lý pia­tok aj minis­ter obra­ny USA Mark Esper, keď náš­ľap­né míny ozna­čil za „dôle­ži­tý nástroj”, kto­rý „naše sily potre­bu­jú mať k dis­po­zí­cii”. Dodal, že voja­ci ame­ric­kej armá­dy budú pri ich pou­ží­va­ní „veľ­mi opatr­ní”.

Ľud­sko­práv­na orga­ni­zá­cia Human Rights Watch kri­ti­zo­va­la roz­hod­nu­tie Bie­le­ho domu ako „haneb­ný krok” a vyjad­ri­la nádej, že ho „zvrá­tia budú­ci vod­co­via USA”.

Pod­ľa akti­vis­tov boju­jú­cich pro­ti pou­ží­va­niu pro­ti­pe­chot­ných mín je ten­to druh zbra­ne nebez­peč­ný tým, že míny zostá­va­jú ukry­té v zemi aj dlhý čas po ukon­če­ní ozb­ro­je­ných kon­flik­tov a naďa­lej tak­to ohro­zu­jú živo­ty a zdra­vie civi­lis­tov.

Pou­ží­va­nie, výro­bu a skla­do­va­nie pro­ti­pe­chot­ných mín upra­vu­je tzv. Otta­ws­ká doho­da, kto­rej cie­ľom je ich úpl­ný zákaz a odstrá­ne­nie z celé­ho sve­ta.

K doho­de sa dopo­siaľ pri­po­ji­lo 164 štá­tov. Jej sig­na­tár­mi však okrem iných nie sú Čína, Rus­ko a Spo­je­né štá­ty.

V sprá­ve Medzi­ná­rod­nej kam­pa­ne za zákaz pro­ti­pe­chot­ných mín sa vla­ni uvá­dza­lo, že v roku 2018 míny zabi­li ale­bo zra­ni­li 6897 ľudí, pri­čom smrť ale­bo zra­ne­nia 3789 z nich spô­so­bi­li podo­mác­ky vyro­be­né výbuš­né zaria­de­nia.