Únia sa na 30 dní izoluje od zvyšku sveta. Zakáže vstup cudzím

Európ­ska únia v dôsled­ku pan­dé­mie nové­ho koro­na­ví­ru­su zaká­že na 30 dní obča­nom iných kra­jín vstup na úze­mie svo­jich 27 člen­ských štá­tov. Infor­mo­va­la o tom agen­tú­ra AFP s odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie nemec­kej kan­ce­lár­ky Ange­ly Mer­ke­lo­vej.

Člen­ské štá­ty EÚ sa v uto­rok dohod­li, že „uva­lia zákaz vstu­pu” na svo­je úze­mie pre ces­tu­jú­cich z tre­tích kra­jín s výnim­kou obča­nov štá­tov Európ­ske­ho zdru­že­nia voľ­né­ho obcho­du (EFTA) a Bri­tá­nie, pove­da­la Mer­ke­lo­vá, pri­čom doda­la, že blok 27 kra­jín EÚ vyvi­nie „koor­di­no­va­né úsi­lie dostať domov uviaz­nu­tých ces­tu­jú­cich”.

EÚ sa roz­hod­la uzav­rieť svo­je von­kaj­šie hra­ni­ce v dôsled­ku pan­dé­mie koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2, kto­rý sa v decem­bri začal šíriť z Číny a dopo­siaľ zasia­hol 146 kra­jín sve­ta.

Zdroj:tasr