Ericsson za korupciu zaplatí pokutu jednu miliardu dolárov

Švéd­ska tele­ko­mu­ni­kač­ná spo­loč­nosť Erics­son zapla­tí v USA rekord­nú poku­tu viac ako miliar­du dolá­rov za korup­ciu v tre­tích kra­ji­nách. Ozná­mi­lo to ame­ric­ké minis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti.

Erics­son mal medzi rok­mi 2000 až 2016 uplá­cať naj­vyš­ších vlád­nych čini­te­ľov v Číne, Viet­na­me a Dži­but­sku. Minis­ter­stvo spra­vod­li­vos­ti vyme­ra­la spo­loč­nos­ti viac ako miliar­do­vú poku­tu. Kon­krét­ne 520 mili­ó­nov dolá­rov sú san­kcie v trest­nom kona­ní. Ďal­ších 540 mili­ó­nov musí Erics­son zapla­tiť ako poku­tu Ame­ric­kej komi­sii pre cen­né papie­re, keď­že švéd­ska spo­loč­nosť je kóto­va­ná na newy­or­skej bur­ze a doká­za­teľ­ne fal­šo­va­la účtov­níc­tvo, a tým poško­dzo­va­la akci­oná­rov.

„Nie­kto­rí zamest­nan­ci – vedú­ci v daných kra­ji­nách – kona­li v zlej vie­re a vedo­me obchá­dza­li kon­tro­lu,” kon­šta­to­val pred­se­da pred­sta­ven­stva spo­loč­nos­ti Erics­son Bor­je Ekholm. „Je to abso­lút­ne neak­cep­to­va­teľ­né a pova­žu­jem to za veľ­mi neli­cho­ti­vú kapi­to­lu his­tó­rie našej spo­loč­nos­ti,” dodal pod­ľa agen­tú­ry Reuters.

Z vyšet­ro­va­nia vyply­nu­lo, že Erics­son a jeho lokál­ni mana­žé­rii pou­ží­va­li pro­stred­ní­kov na pre­vod mili­ó­no­vých úplat­kov pre vlád­nych čini­te­ľov. Pro­stred­ní­ci vytvá­ra­li fik­tív­ne fir­my, cez kto­ré sa účto­va­li penia­ze až do tých správ­nych rúk.

Dcér­ska fir­ma – Erics­son Egypt s.r.o a jej pred­sta­vi­te­lia pred ame­ric­kým súdom pri­zna­li vinu a poru­še­nie pro­ti­ko­rupč­né­ho záko­na. Agen­tú­ra Reuters pri­po­mí­na, že pri­zna­ním viny sa nevyh­nú tres­tu, no za spo­lu­prá­cu môžu žia­dať mäkk­šie san­kcie ako naprí­klad pone­cha­nie tele­ko­mu­ni­kač­ných licen­cií.

Fia­nanč­ný ria­di­teľ Erics­so­nu Carl Mel­lan­der uis­til, že pre spo­loč­nosť ani táto miliar­do­vá poku­ta nebu­de prob­lém. „Pokry­je­me ju z rezer­vy, kto­rú sme si vytvo­ri­li za prvých devúť mesia­cov roka,” dodal Mel­lan­der s tým, že ani milair­do­vá seke­ra by nema­la ovplyv­niť plá­no­va­né hos­po­dár­ske výsled­ky fir­my.

Zdroj:Reuters