Erdogan potvrdil, že v Líbyi sú sýrski žoldnieri platení Tureckom

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­i­ip Erdo­gan v pia­tok po prvý raz potvr­dil prí­tom­nosť čle­nov pro­tu­rec­kej Sýr­skej národ­nej armá­dy (SNA) v Líbyi. Sú tam spo­lu s turec­kou armá­dou, kto­rá má na sta­rosť výcvik síl medzi­ná­rod­ne uzna­nej vlá­dy. Pod­ľa agen­tú­ry AFP bola SNA pred­tým zná­ma ako Slo­bod­ná sýr­ska armá­da.

Sprá­va pri­chá­dza v čase pokra­ču­jú­cich mie­ro­vých roko­va­ní o prí­me­rí v Líbyi medzi vlá­dou a jed­not­ka­mi poľ­né­ho mar­ša­la Cha­lí­fu Haf­ta­ra, kto­ré spro­stred­ko­vá­va OSN vo švaj­čiar­skej Žene­ve.

Turec­ko v spo­re medzi Haf­ta­rom a vlá­dou pod­po­ru­je medzi­ná­rod­ne uzna­nú vlá­du v Tri­po­li­se. Po pod­pi­se doho­dy medzi kra­ji­na­mi jej na „výcvi­ko­vé” úče­ly poslal desiat­ky voja­kov.

Mar­šál Cha­lí­fa Haf­tar, kto­ré­ho pod­po­ru­je naj­mä Rus­ko

Haf­tar, kto­ré­mu veľa nechý­ba ku kom­plet­né­mu doby­tiu kra­ji­ny, sa v piat­ko­vom roz­ho­vo­re pre rus­kú agen­tú­ru RIA Novos­ti vyjad­ril, že je ochot­ný súhla­siť s prí­me­rím v prí­pa­de, ak sa z kra­ji­ny stiah­nu turec­kí aj sýr­ski žold­nie­ri. Poža­du­je tiež, aby Anka­ra pre­sta­la dodá­vať zbra­ne vlá­de v Tri­po­li­se.

Erdo­gan kon­tro­val vyhlá­se­ním, že Haf­ta­ro­vi posla­li Rusi na pomoc 2500 žold­nie­rov zo súkrom­nej bez­peč­nost­nej spo­loč­nos­ti Wag­ner. Rus­ko obvi­ne­nia odmiet­lo. Turec­ký pre­zi­dent takis­to vyhlá­sil že na Haf­ta­ro­vej stra­ne boju­je „tak­mer 15.000 tero­ris­tov”. Erdo­gan sa s líd­rom líbyj­skej vlá­dy Fáji­zom Sar­rá­džom stre­tol vo štvr­tok. Detai­ly stret­nu­tia nebo­li bez­pro­stred­ne zná­me.

V Líbyi vypu­kol cha­os po povs­ta­ní z roku 2011, kto­ré letec­ký­mi úder­mi pod­po­ri­lo aj NATO. Vied­lo k pádu reži­mu Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho i k jeho smr­ti. V posled­ných mesia­coch eska­lo­va­li boje medzi medzi­ná­rod­ne uzna­nou, no sla­bou vlá­dou v Tri­po­li­se a jed­not­ka­mi veli­te­ľa Cha­lí­fu Haf­ta­ra, pod­po­ru­jú­ce­ho kon­ku­renč­nú vlá­du na výcho­de Líbye.

Čer­ve­ným je úze­mie pod kon­tro­lou Haf­ta­ra, zele­nú oblasť ovlá­da ofi­ciál­na vlá­da. Mod­rú časť kon­tro­lu­je Islam­ský štát.

Medzi­ná­rod­ne uzna­ná vlá­da pre­mi­é­ra Fáji­za Sar­rá­dža kon­tro­lu­je už len líbyj­skú met­ro­po­lu Tri­po­lis a malú časť úze­mia na zápa­de kra­ji­ny. Od aprí­la 2019 čelí ofen­zí­ve Haf­ta­ra, kto­rý sa sna­ží dobyť Tri­po­lis. Haf­ta­rom pod­po­ro­va­ná vlá­da so síd­lom v Tob­ru­ku ovlád­la v posled­ných rokoch celý východ a juh Líbye vrá­ta­ne kľú­čo­vých rop­ných polí.