Erdogan pohrozil ďalším vojenským zásahom v Sýrii

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan v stre­du ozná­mil, že Turec­ko začne novú vojen­skú ope­rá­ciu v sýr­skej pro­vin­cii Idlib v prí­pa­de, že sa sýr­ska armá­da nestiah­ne za turec­ké vojen­ské pozí­cie. Infor­mo­va­li o tom agen­tú­ry AFP a TASS.

Turec­ko pod­ľa TASS ukon­či­lo príp­ra­vu na rea­li­zá­ciu svoj­ho plá­nu v Idli­be a vojen­ská ope­rá­cia je „len otáz­kou času”. Erdo­gan pove­dal, že reži­mu sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Bašá­ra Asa­da nedo­vo­lí, aby si s Idli­bom robil, čo sa mu zachce.

„Turec­ko a Rus­ko sú aj napriek pre­bie­ha­jú­cim roz­ho­vo­rom o Idli­be stá­le veľ­mi ďale­ko od dosia­hnu­tia doho­dy,” pove­dal turec­ký pre­zdient a dodal, že roz­ho­vo­ry medzi Anka­rou a Mos­kvou „zatiaľ nepri­nies­li oča­ká­va­né výsled­ky”.

Turec­ko počas voj­ny v Sýrii pod­po­ru­je nie­kto­ré pro­ti­vlád­ne sku­pi­ny a v pro­vin­cii Idlib zria­di­lo svo­je vojen­ské sta­no­viš­tia na zákla­de doho­dy z roku 2018. Rus­ko zase pod­po­ru­je armá­du sýr­ske­ho pre­zi­den­ta Asa­da.

Anka­ra je pod­ľa Erdo­ga­na odhod­la­ná „zapla­tiť akú­koľ­vek cenu” za zais­te­nie bez­peč­nos­ti v Idli­be i v Turec­ku.

Hovor­ca Krem­ľa Dmit­rij Pes­kov v stre­du potvr­dil, že Rus­ko bude pokra­čo­vať v komu­ni­ká­cii s Turec­kom s cie­ľom zabrá­niť ďal­šie­mu vyhro­te­niu situ­ácie v Idli­be. „Boli sme spo­koj­ní s doho­da­mi, kto­ré sme dosiah­li pred viac ako rokom v Soči,” pove­dal a dodal, že išlo o oboj­stran­nú spo­koj­nosť. Rus­ko však pod­ľa jeho slov pre­sta­lo byť spo­koj­né po tom, ako „mili­tan­ti a tero­ris­tic­ké sku­pi­ny spus­ti­li ofen­zí­vu pro­ti sýr­skym ozb­ro­je­ným zlož­kám a rus­kým vojen­ským objek­tom”.

Na prí­me­rí v Idli­be sa na stret­nu­tí v Istan­bu­le začiat­kom janu­ára dohod­li rus­ký pre­zi­dent Vla­di­mir Putin a turec­ký pre­zi­dent Erdo­gan. Oba­ja sa ešte vla­ni v októb­ri v čier­no­mor­skom leto­vis­ku Soči okrem iné­ho zhod­li, že Turec­ko a Rus­ko budú spo­loč­ne hliad­ko­vať na seve­re Sýrie.

Občian­ska voj­na v Sýrii sa zača­la v roku 2011 potlá­ča­ním pro­ti­vlád­nych pro­tes­tov.

Zdroj:TASR