Erdogan a Trump telefonovali o situácii v Líbyi a Sýrii

Turec­ký pre­zi­dent Recep Tay­y­ip Erdo­gan a jeho ame­ric­ký nápro­ti­vok Donald Trump v sobo­tu tele­fo­nic­ky hovo­ri­li o vývo­ji situ­ácie v Líbyi a Sýrii, píše agen­tú­ra DPA odvo­lá­va­jú­ca sa na turec­kú pre­zi­dent­skú kan­ce­lá­riu.

Pre­zi­den­ti sa pod­ľa Erdo­ga­nov­ho úra­du dohod­li, že „budú pokra­čo­vať v úzkej poli­tic­kej a vojen­skej spo­lu­prá­ci v záuj­me posil­ne­nia mie­ru a sta­bi­li­ty v regi­ó­ne”. Kan­ce­lá­ria pod­ľa agen­tú­ry bliž­šie infor­má­cie nepos­kyt­la, no doda­la, že témou roz­ho­vo­ru bola aj pan­dé­mia nové­ho koro­na­ví­ru­su a potre­ba spo­lu­prá­ce v boji pro­ti víru­su.

V Líbyi sa v uply­nu­lých týžd­ňoch vystup­ňo­va­lo nási­lie medzi ozb­ro­je­ný­mi spo­jen­ca­mi medzi­ná­rod­ne uzna­nej vlá­dy národ­nej jed­no­ty (GNA) a Líbyj­skou národ­nou armá­dou (LNA) vede­nou poľ­ným mar­ša­lom Cha­lí­fom Haf­ta­rom.

GNA v sobo­tu infor­mo­va­la o pokro­koch v boji pro­ti jed­not­kám LNA blíz­ko Tri­po­li­su, hlav­né­ho mes­ta Líbye.

Turec­ko v tom­to kon­flik­te pod­po­ru­je spo­lu s Kata­rom GNA. Haf­tar má zase pod­po­ru Egyp­ta, Rus­ka a Spo­je­ných arab­ských emi­rá­tov.

Líbyu sužu­je cha­os, odke­dy tam v roku 2011 zvr­h­li dlho­roč­né­ho dik­tá­to­ra Muam­ma­ra Kad­dá­fí­ho a kra­ji­na sa sta­la bojis­kom počet­ných súpe­ria­cich ozb­ro­je­ných sku­pín, kto­ré pod­po­ru­jú rôz­ne iné štá­ty.

Kra­ji­na má dve kon­ku­renč­né vlá­dy. Jed­nu v Tri­po­li­se, kto­rú pod­po­ru­je OSN, a dru­hú v mes­te Tob­ruk na výcho­de, kto­rú pod­po­ru­je Haf­tar.

Zdroj:tasr