Dubnická zbrojovka získala v čase pandémie nové vojenské i civilné zákazky

Dub­ni­ca nad Váhom, 28. mája (TASR) – Dub­nic­ká zbro­jár­ska spo­loč­nosť MSM Group zís­ka­la počas pan­dé­mie nové zákaz­ky na dodáv­ky obran­nej i civil­nej tech­ni­ky. Jeden z naj­väč­ších zamest­ná­va­te­ľov na Pova­ží tak nie­len­že nemu­sel pre­púš­ťať, ale aj zvy­šo­val zamest­na­nosť.

Ako infor­mo­val gene­rál­ny ria­di­teľ MSM Group Michal Pav­lík, spo­loč­nosť má v súčas­nos­ti uzat­vo­re­né via­ce­ré kon­trak­ty, kto­ré sú urče­né pre­dov­šet­kým na export mimo Slo­ven­ska.

„Pred­chá­dza­jú­ci i súčas­ný rok vyze­ra­jú z hľa­dis­ka ras­tu spo­loč­nos­ti výbor­ne. Sta­li sme sa par­tne­rom chor­vát­ske­ho minis­ter­stva obra­ny, kto­ré­mu sme úspeš­ne doda­li pro­duk­ty obran­né­ho prie­mys­lu, a máme prí­sľub toh­to par­tne­ra na ďal­šiu spo­lu­prá­cu pri iných zákaz­kách,” uvie­dol Pav­lík.

MSM Group pod­ľa neho pokra­ču­je v kon­trak­te s Poľ­skom, kde je spo­loč­nosť dlho­roč­ným dodá­va­te­ľom muní­cie kalib­ru 155 mili­met­rov. Kon­trakt je plat­ný až do roku 2022. Rov­na­ký kali­ber dub­nic­ká zbro­jov­ka dlho­do­bo dodá­va aj pre Minis­ter­stvo obra­ny SR.

Úspe­chom slo­ven­skej spo­loč­nos­ti je tiež víťazs­tvo v ten­dri pre Agen­tú­ru NATO pre pod­po­ru a obsta­rá­va­nie. „Vďa­ka nie­koľ­ko­mi­li­ó­no­vé­mu kon­trak­tu pre Agen­tú­ru NATO pre pod­po­ru a obsta­rá­va­nie, skrá­te­ne NSPA, bude­me môcť udr­žať výro­bu v nasto­le­nom tem­pe, čo pred­sta­vu­je garan­to­va­nú prá­cu tak­mer pre dve tisíc­ky ľudí na Pova­ží,” vysvet­ľu­je Pav­lík.

Ako dodal, fir­mám pat­ria­cim do hol­din­gu MSM Group sa darí nie­len v obran­nom prie­mys­le, ale i v civil­nom. Ban­sko­bys­tric­ká dcér­ska spo­loč­nosť pokra­ču­je v dodáv­kach kon­taj­ne­ro­vých rie­še­ní pre švéd­sku armá­du. Ban­sko­bys­tri­ča­nia tiež v minu­lom roku zís­ka­li kon­trakt na uni­kát­ne letis­ko­vé veže pre spo­loč­nosť Trans­con, kto­ré budú slú­žiť v afric­kom Sene­ga­le.