Drony opäť útočili na energetiku. Tentoraz v Sýrii

Neiden­ti­fi­ko­va­né bez­pi­lot­né lie­tad­lá prav­de­po­dob­ne sto­ja za séri­ou synch­ro­ni­zo­va­ných úto­kov na tri rop­né a ply­no­vé zaria­de­nia v oblas­ti stred­nej Sýrie. Infor­mo­va­li o tom v sobo­tu sýr­ske štát­ne médiá a mimo­vlád­na orga­ni­zá­cia Sýr­ske pozo­ro­va­teľ­ské cen­trum pre ľud­ské prá­va (SOHR) so síd­lom v Bri­tá­nii.

V tom­to roku ide už o dru­hý útok dro­nov na ener­ge­tic­kú infra­štruk­tú­ru. Začiat­kom sep­tem­bra v Saud­skej Ará­bii zaú­to­či­li bez­pi­lot­né lie­tad­lá na rop­né rafi­né­rie.

„Tero­ris­tic­ké” úto­ky v stre­do­sýr­skej pro­vin­cii Homs spô­so­bi­li ško­dy na výrob­ných jed­not­kách a požia­re, napí­sa­la sýr­ska štát­na tla­čo­vá agen­tú­ra SANA citu­júc minis­ter­stvo rop­né­ho prie­mys­lu. Dro­ny zasiah­li rop­nú rafi­né­riu a dve ply­no­vé zaria­de­nia v rôz­nych čas­tiach Hom­su.

Zdro­je z pro­stre­dia sýr­skej vlá­dy pre tla­čo­vú agen­tú­ru DPA uvied­li, že úto­ky prav­de­po­dob­ne pod­nik­li neiden­ti­fi­ko­va­né dro­ny.

K zod­po­ved­nos­ti za úto­ky sa bez­pro­stred­ne neprih­lá­si­la žiad­na extré­mis­tic­ká sku­pi­na.
Pod­ľa SOHR dro­ny pod­nik­li úto­ky v pia­tok večer, po nále­toch doš­lo v zaria­de­niach k expló­ziám a násled­ným požia­rom.

Bojov­ní­ci extré­mis­tic­kej sku­pi­ny Islam­ský štát (IS) pre­vza­li v pia­tok kon­tro­lu nad rop­ným poľom v odľah­lej čas­ti pro­vin­cie Homs po tom, ako pora­zi­li na mies­te nasa­de­né jed­not­ky sýr­skej vlá­dy.

Napriek znač­ným vojen­ským poráž­kam a územ­ným stra­tám sýr­ski mili­tan­ti z IS v posled­ných mesia­coch pra­vi­del­ne pod­ni­ka­jú úspeš­né úto­ky po celej kra­ji­ne, píše DPA.

Sýria v dôsled­ku san­kcií západ­ných kra­jín trpí akút­nym nedos­tat­kom ener­ge­tic­kých zdro­jov.

V tom­to roku ide už o dru­hý útok dro­nov na ener­ge­tic­kú infra­štruk­tú­ru. Začiat­kom sep­tem­bra v Saud­skej Ará­bii zaú­to­či­li bez­pi­lot­né lie­tad­lá na rop­né rafi­né­rie a na nie­koľ­ko týž­dňov ich vyra­di­li z pre­vádz­ky.

Doda­toč­ne sa k úto­ku pri­hlá­si­li jemen­skí húsi­jo­via. Ti však nema­jú zdro­je na podob­né úto­ky a pred­po­kla­dá sa, že im pomo­hol Irán, kto­rý húsi­jov pod­po­ru­je a je vo veľ­mi napä­tom vzťa­hu so Saud­skou Ará­bi­ou.