Dotácie na elektromobily odstavili hackeri

Onli­ne regis­trá­cia žia­dos­tí o dotá­ciu na elek­tro­mo­bi­ly je dočas­ne poza­sta­ve­ná, infor­mu­je o tom Minis­ter­stvo hos­po­dár­stva Slo­ven­skej repub­li­ky na svo­jej webo­vej strán­ke. Dôvo­dom sú tech­nic­ké prí­či­ny a neo­práv­ne­né zása­hy z exter­né­ho pro­stre­dia po spus­te­ní regis­trá­cie. Prav­de­po­dob­ne ide o DDoS útok.

Regis­trá­cia bola spus­te­ná 11. decem­bra a opä­tov­ne by mala byť spus­te­ná 12. decem­bra o 12:00. Vyčle­ne­né finanč­né pros­tried­ky Minis­ter­stva hos­po­dár­stva nebo­li vyčer­pa­né.

 

Zdroj:MhSR