Donald Trump a Kim Čong Un sa začínajú nukleárne urážať

Námest­níč­ka seve­ro­kó­rej­ské­ho minis­tra zahra­nič­ných vecí Čche Son-hui kri­ti­zo­va­la vyjad­re­nia ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta Donal­da Trum­pa, kto­rý nedáv­no v naráž­ke na spor oko­lo jad­ro­vé­ho prog­ra­mu KĽDR hovo­ril o mož­nom pou­ži­tí vojen­skej sily a vod­cu kra­ji­ny Kim Čong-una zno­va nazval „rake­to­vým mužom”. Infor­mo­va­la o tom v pia­tok agen­tú­ra DPA.

„Je to prvý­krát za viac ako rok, keď Pyon­gy­ang otvo­re­ne kri­ti­zo­val Donal­da Trum­pa“, uvied­la
koreš­pon­dent­ka BBC v Kórei Lau­ra Bic­ker.

Ak budú také­to výra­zy opä­tov­ne s úmys­lom pou­ží­va­né, „musí to byť vyhod­no­te­né ako senil­ná reci­dí­va senil­né­ho star­ca“, cito­va­li Čche štát­ne sve­ro­kó­rej­ske médiá. Trum­po­ve slo­vá pod­ľa dip­lo­mat­ky vyvo­la­li v Sever­nej Kórei „vlnu nená­vis­ti našich obča­nov voči USA“.

Čche varo­va­la pred návra­tom k slov­ným pre­strel­kám, kto­ré obe stra­ny zvá­dza­li pred dvo­ma rok­mi. Ak boli Trum­po­ve vyhlá­se­nia plá­no­va­nou pro­vo­ká­ci­ou a nie len pre­riek­nu­tím sa, bude to Pch­jong­jang hod­no­tiť ako nebez­peč­nú výzvu, kto­rej bude čeliť rov­na­ko „tvr­dý­mi slo­va­mi pro­ti USA“.

Trump v uto­rok počas lon­dýn­ske­ho sum­mi­tu NATO vyzval Kim Čong-una, aby dodr­žal svo­je prí­sľu­by nuk­le­ár­ne­ho odzb­ro­je­nia. Pod­ľa vlast­ných slov sú však jeho vzťa­hy s Kimom dob­ré. „Uvi­dí­me, čo sa sta­ne,“ uzav­rel šéf Bie­le­ho domu s tým, že USA majú naj­sil­nej­šiu armá­du.

„Dúfaj­me, že ju nebu­de­me musieť pou­žiť. Ale ak bude­me musieť, tak ju pou­ži­je­me,“ vyhlá­sil.

Oba­ja muži vied­li osob­né roz­ho­vo­ry v Sin­ga­pu­re v júni 2018 a vo feb­ru­ári toh­to roku vo Viet­na­me, kto­rých cie­ľom bolo odstrá­ne­nie jad­ro­vých zbra­ní.

Roz­ho­vo­ry sa však odvte­dy zasta­vi­li a napriek ďal­šie­mu impro­vi­zo­va­né­mu stret­nu­tiu v demi­li­ta­ri­zo­va­nej zóne (DMZ), kto­rá odde­ľu­je Sever­nú a Juž­nú Kóreu v júni, Sever opäť začal tes­to­va­nie balis­tic­kých rakiet krát­ke­ho dosa­hu.

V súčas­nos­ti ras­tú oba­vy, že sa napä­tie v spo­re oko­lo seve­ro­kó­rej­ské­ho jad­ro­vé­ho prog­ra­mu zno­va výraz­ne zvý­ši. Roko­va­nia Spo­je­ných štá­tov so Sever­nou Kóre­ou sa od stros­ko­ta­né­ho feb­ru­áro­vé­ho sum­mi­tu Trum­pa s Kimom vo Viet­na­me nepo­su­nu­li ďalej. Vede­nie v Pch­jong­jan­gu dalo Was­hing­to­nu čas do kon­ca roka na to, aby pred­lo­žil nové návrhy oboj­stran­ne pri­ja­teľ­nej doho­dy.

Zdroj:TASR