Dodanie húfnic Zuzana 2 sa oneskorí, dôvodom je pandémia

Doda­nie prvých šty­roch kusov samo­hyb­ných kanó­no­vých húf­nic Zuza­na 2 sa one­sko­rí. Dôvo­dom je vplyv pan­dé­mie ocho­re­nia COVID-19 na výro­bu a doda­nie kom­po­nen­tov zo stra­ny sub­do­dá­va­te­ľov, ako uvied­la pre TASR hovor­ky­ňa Minis­ter­stva obra­ny (MO) SR Mar­ti­na Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

„Počty tech­ni­ky a ter­mí­ny doda­nia sú v súčas­nos­ti pred­me­tom roko­va­ní,” pri­blí­ži­la hovor­ky­ňa s tým, že sa pri­pra­vu­je doda­tok kúp­nej zmlu­vy. Pod­ľa pred­bež­né­ho návrhu har­mo­no­gra­mu by moh­la fir­ma dodať prvých päť kusov húf­nic do 15. decem­bra toh­to roku, ďal­ších 12 naj­ne­skôr o rok potom a posled­ných osem do 15. decem­bra 2022. „Vzhľa­dom na to, že uve­de­ný doda­tok je aktu­ál­ne v štá­diu spra­co­va­nia návrhu, v rám­ci doda­nia ešte môže dôjsť k zme­ne ter­mí­nov a počtu kusov,” doda­la Kovaľ Kakaš­čí­ko­vá.

Nákup 25 delo­stre­lec­kých zbra­ňo­vých sys­té­mov 155 mm ShKH Zuza­na 2 schvá­li­la vlá­da v roku 2018 počas pôso­be­nia minis­tra obra­ny Pet­ra Gaj­do­ša (SNS). Húf­ni­ce sú pro­duk­tom slo­ven­ské­ho obran­né­ho prie­mys­lu. Nákla­dy na dodáv­ky by nema­li pre­kro­čiť objem 175 mili­ó­nov eur s DPH. Prvé šty­ri kusy mali pôvod­ne dodať v júni toh­to roka. Dru­há gene­rá­cia húf­nic Zuza­na dopl­ní 16 kusov húf­nic 2000 Zuza­na, kto­ré armá­da nakú­pi­la v rokoch 1998 až 2000. Samo­hyb­ná kanó­no­vá húf­ni­ca Zuza­na 2 je auto­nóm­ny delo­stre­lec­ký zbra­ňo­vý sys­tém so samo­čin­ným nabí­ja­ním.

Zdroj:tasr