Do elitných špeciálnych jednotiek možno vstúpia prvé ženy

Jed­na z naje­lit­nej­ších jed­no­tiek námor­níc­tva môže mať čosko­ro prvé žen­ské kadet­ky.

Tri ženy sa momen­tál­ne zúčast­ňu­jú výcvi­ku, aby sa sta­li člen­ka­mi war­fa­re com­ba­tant-craft cre­wmen. Táto jed­not­ka čas­to spo­lu­pra­cu­je so špe­ciál­ny­mi sila­mi Navy SEALs pri infil­trač­ných a exfil­trač­ných misiách. Vedú tiež pries­kum­né a iné misie v nepre­bá­da­ných oblas­tiach.

Do roku 2016 ženy nemoh­li slú­žiť v elit­ných jed­not­kách, zme­na priš­la z kon­gre­su a nový zákon umož­nil ženám aby sa anga­žo­va­li vo všet­kých oblas­tiach armá­dy. Od roku 2016 úrad­ní­ci NSW uvied­li, že sedem žien zís­ka­lo zmlu­vy SWCC, ale žiad­na z nich ešte nedo­siah­la plný výcvi­ko­vý prog­ram.

„Môžem potvr­diť, že od 16. decem­bra máme zae­vi­do­va­ná tri ženy v rôz­nych fázach 37-týž­dňo­vé­ho vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu SWCC,” uvied­la hovor­ky­ňa NSW (Naval Spe­cial War­fa­re) Kapi­tán­ka Tama­ra Lawren­ce.

„NSW sa pri posu­dzo­va­ní aké­ho­koľ­vek vzde­lá­va­cie­ho prog­ra­mu zame­ria­va na nor­my, nie na pohla­vie,” uvied­la Lawren­ce. „Cen­trum NSW sa naďa­lej zavä­zu­je posky­to­vať bez­peč­né, spra­vod­li­vé a dôs­toj­né ško­lia­ce pro­stre­die, kto­ré naj­lep­šie pri­pra­ví všet­kých kan­di­dá­tov na SEAL a SWCC na extrém­ne požia­dav­ky, kto­ré sú kla­de­né na čle­nov tímu SEAL.“

Komu­ni­ta SWCC má zhru­ba 800 čle­nov pat­ria­cich do troch špe­ciál­nych tímov, kto­ré sú orga­ni­zo­va­né v rám­ci NSW. Podob­ne ako v prí­pa­de SEAL aj ope­rá­to­ri SWCC zís­ka­va­jú po výcvi­ku a kva­li­fi­ká­cii, kto­rá ich odli­šu­je, výraz­ný odznak.