Dnes je 75 rokov od oslobodenia Auschwitzu

Dnes je Medzi­ná­rod­ný deň pamiat­ky obe­tí holo­kaus­tu. Ten­to deň bol vybra­ný prá­ve pre­to, lebo 27. janu­ára 1945 bol oslo­bo­de­ný kon­cen­trač­ný tábor Ausch­witz-Bir­ke­nau. Svet doslo­va oble­te­li fil­mo­vé zábe­ry na kosť vychud­nu­tých ľudí, či hro­ma­dy mŕt­vych tiel.

Vyhla­dzo­va­cí tábor Ausch­witz-Bir­ke­nau oslo­bo­dil oddiel Čer­ve­nej armá­dy.

Šoko­va­ní soviet­ski voja­ci vstú­pi­li do tábo­ra a zachrá­ni­li pre­živ­ších 7600 zúbo­že­ných väz­ňov.

Počet ľudí zabi­tých v Asch­wit­zi-Bir­ke­nau nie je mož­né pres­ne určiť: pod­ľa odha­dov his­to­ri­kov ide o 1,2–1,6 mili­ó­na osôb. Väč­ši­nu obe­tí tvo­ri­li ľudia židov­ské­ho pôvo­du.

Nemec­ké voj­ská, kto­ré oku­po­va­li Poľ­sko, ho zalo­ži­li v roku 1940 ako pra­cov­ný tábor pre poľ­ských väz­ňov. Postup­ne ho roz­ši­ro­va­li na roz­ľah­lý pra­cov­ný a vyhla­dzo­va­cí kon­cen­trač­ný tábor pre židov, kto­rých doň pri­vá­ža­li z celej Euró­py.

Pod­ľa naj­nov­ších výsku­mov naj­viac obe­tí v Osvien­či­me bolo okrem Poľ­ska z Maďar­ska, Slo­ven­ska, Zakar­pat­ska a Rumun­ska.

V tábo­re pou­ži­li 3. sep­tem­bra 1941 po prvý raz cyk­lón B a v ply­no­vej komo­re ním zabi­li 600 soviet­skych voj­no­vých zajat­cov a 250 ďal­ších väz­ňov.

Kon­com mar­ca 1942 priš­li do Ausch­wit­zu prvé tran­s­por­ty židov zo Slo­ven­ska a Holand­ska.

V býva­lom tábo­re, kde je Pamät­ník a Múze­um Ausch­witz-Bir­ke­nau, sa na spo­mien­ko­vom podu­ja­tí zúčast­nia poli­ti­ci a pred­sta­vi­te­lia 50 štá­tov, dele­gá­cie z Rady Euró­py, EÚ, OSN a UNESCO. Okrem nich aj 200 býva­lých väz­ňov tábo­ra.

V síd­le OSN v New Yor­ku sa v pon­de­lok 27. janu­ára sa tiež usku­toč­ní spo­mien­ko­vé podu­ja­tie za účas­tí vyso­kých pred­sta­vi­te­ľov OSN, stá­lych pred­sta­vi­te­ľov Nemec­ka, Izra­e­la, Rus­kej fede­rá­cie, zástup­cu stá­le­ho pred­sta­vi­te­ľa USA pri OSN a dvoch pre­živ­ších holo­kaust Šra­gu Milš­tej­na (Shra­ga Mils­te­in) a Ire­ny Šaša­ro­vej (Ire­ne Shas­har).

Val­né zhro­maž­de­nie OSN (VZ OSN) v janu­ári 2005 na 28. mimo­riad­nom zasad­nu­tí zor­ga­ni­zo­va­lo spo­mien­ko­vé podu­ja­tie pri prí­le­ži­tos­ti 60. výro­čia oslo­bo­de­nia kom­ple­xu kon­cen­trač­né­ho tábo­ra Ausch­witz-Bir­ke­nau v roku 1945. Potom v rezo­lú­cii nazva­nej Spo­mien­ka na holo­kaust, schvá­le­nej 1. novem­bra 2005, VZ OSN sta­no­vi­lo, že 27. janu­ár bude Medzi­ná­rod­ným dňom pamiat­ky obe­tí holo­kaus­tu a bude sa pri­po­mí­nať kaž­dý rok.

Vte­daj­ší gene­rál­ny tajom­ník OSN Kofi Annan po schvá­le­ní rezo­lú­cie ozna­čil holo­kaust za „jed­no­znač­né zlo”.
Neskôr, 26. janu­ára 2007, VZ OSN schvá­li­lo rezo­lú­ciu, v kto­rej odsú­di­lo popie­ra­nie holo­kaus­tu. Sta­lo sa tak nie­koľ­ko týž­dňov po Irá­nom orga­ni­zo­va­nej kon­fe­ren­cii, kto­rej účast­ní­ci pre­važ­ne spo­chyb­ňo­va­li maso­vé vyvraž­ďo­va­nie židov počas dru­hej sve­to­vej voj­ny.

Rezo­lú­cia pri­ja­tá VZ OSN kon­sen­zom odsu­dzu­je „bez výhrad aké­koľ­vek popie­ra­nie holo­kaus­tu” a OSN „vyzva­la všet­ky člen­ské štá­ty, aby odmiet­li aké­koľ­vek popie­ra­nie holo­kaus­tu ako his­to­ric­kej uda­los­ti” ale­bo aké­koľ­vek akti­vi­ty s tým­to cie­ľom.

V Nemec­ku je 27. janu­ára Deň pamiat­ky obe­tí národ­né­ho socia­liz­mu. Pamät­ný deň zavie­dol 3. janu­ára 1996 nemec­ký pre­zi­dent Roman Her­zog a dátum 27. janu­ára sta­no­vil par­la­ment.