Dnes uplynulo 14 rokov od tragédie v Hejciach. Pozostalí stále bojujú o odtajnenie spisu

Pred 14. rok­mi vo štvr­tok 19. janu­ára 2006 doš­lo k naj­väč­šej letec­kej tra­gé­dii v deji­nách Slo­ven­ska. Vojen­ské lie­tad­lo soviet­skej výro­by AN-24 pri lete z Koso­va počas pri­bli­žo­va­cie­ho manév­ra na košic­ké letis­ko nara­zi­lo pri maďar­skej obci Hej­ce do vrchu Bor­só. Pri neho­de zahy­nu­lo 42 ľudí. Pre­žil jedi­ný vojak – nad­po­ru­čík Mar­tin Far­kaš.

Všet­ci sa vra­ca­li z Koso­va, kde pôso­bi­li vrám­ci misie NATO – KFOR a dohlia­da­li tam na bez­peč­nosť. Po neho­de bol na Slo­ven­sku vyhlá­se­ný štát­ny smú­tok. Roz­lúč­ka s plný­mi vojen­ský­mi poc­ta­mi sa kona­la za účas­ti tisí­cov ľudí v pre­šov­skej mest­skej hale. Na poh­reb obe­tí havá­rie pri­ces­to­val aj vte­daj­ší gene­rál­ny tajom­ník NATO, Jaap de Hoop Schef­fer.

Vte­daj­ší slo­ven­ský minis­ter obra­ny Juraj Liš­ka krát­ko po posled­nej roz­lúč­ke s obe­ťa­mi a osem dní po neho­de podal demi­siu.

Ofi­ciál­ne vyšet­ro­va­nie ukon­či­li v októb­ri 2006, kedy vojen­ská pro­ku­ra­tú­ra odmiet­la sťaž­nosť troch pozos­ta­lých, kto­rí žia­da­li ďal­šie vyšet­ro­va­nie, keď­že nesú­hla­si­li so záver­mi.

Prí­pad ofi­ciál­ne uzav­re­li ako sériu chýb nebo­hých pilo­tov. Tí počas pri­blí­že­nia na košic­ké letis­ko mali vybo­čiť od pred­pí­sa­nej leto­vej drá­hy, záro­veň mali mať zle nasta­ve­ný výš­ko­mer a tak nevi­de­li, že letia prí­liš níz­ko. Keď­že bola už tma a níz­ka oblač­nosť, tak prav­de­po­dob­ne do posled­nej chví­le si nevšim­li, že sú prí­liš blíz­ko kop­ca. O 19.38 lie­tad­lo AN-24 zava­di­lo o vrchol­ky stro­mov na vrchu Bor­só a násled­ne sa zrú­ti­lo na zem.

Časť pozos­ta­lých ofi­ciál­nu ver­ziu odmie­ta

Nie­kto­rí pozos­ta­lí s ofi­ciál­nou ver­zi­ou nesú­hla­sia a už nie­koľ­ko rokov žia­da­jú kom­plet­né odtaj­ne­nie vyšet­ro­va­cie­ho spi­su a obno­vu vyšet­ro­va­nia.

Pod­ľa nich a naj­mä pod­ľa zozbie­ra­ných dôka­zov, neho­du nespô­so­bi­li pilo­ti ale prav­de­po­dob­ne tech­nic­ká záva­da. Pozos­ta­li, kto­rí zalo­ži­li občian­ske zdru­že­nie AN-24 (5605) Hej­ce, upo­zor­ňu­jú na nezrov­na­los­ti vo vyšet­ro­va­com spi­se, kto­ré­ho časť je verej­ná.

Nepos­koj­ní pozos­ta­lí argu­men­tu­jú aj tým, že vyšet­ro­va­te­lia odig­no­ro­va­li sve­dec­ké výpo­ve­de zo zeme, kde oby­va­te­lia obce tvr­di­li, že vide­li záblesk a horia­ce lie­tad­lo už vo vzdu­chu. Ďalej nese­dia foto­gra­fie výš­ko­me­ra – iné nasta­ve­nie má pri náj­de­ní v sne­hu a inak je nasta­ve­ný pri skú­ma­ní v labo­ra­tó­riu.

Dve foto­gra­fie výš­ko­me­ru zo spi­su, kto­ré uka­zu­jú jeho rôz­ne nasta­ve­nia

Občian­ske zdru­že­nie záro­veň pou­ka­zu­je aj na záznam leto­vé­ho zapi­so­va­ča, kto­rý zazna­me­nal prob­lé­my ove­ľa skôr, ako doš­lo k samot­né­mu kon­tak­tu s vrchol­ka­mi stro­mov. Navy­še na jed­na vrtu­ľa lie­tad­la javí znám­ky, že v čase nára­zu do stro­mov i na zem, sa vôbec neto­či­la.

Občian­ske zdru­že­nie sa sna­ží odtaj­niť spis a obno­ve­niť vyšet­ro­va­nie.

Zo zís­ka­ných dôka­zov výpo­ve­dí sa dom­nie­va­jú, že doš­lo k skôr k tech­nic­kej poru­che, keď­že lie­tad­lo malo prob­lé­my krát­ko pred odle­tom z Pri­šti­ny a navy­še majú podoz­re­nie, že bolo moder­ni­zo­va­né prí­stroj­mi, kto­ré nebo­li cer­ti­fi­ko­va­né výrob­com Anto­nov.

Spis je stá­le taj­ný

Minis­ter­stvo obra­ny dlho­do­bo odmie­ta odtaj­niť vyšet­ro­va­cí spis, kto­rý je v naj­niž­šom stup­ni uta­je­nia – vyhra­de­né.

Vo sve­te pri­tom nie je bež­né, že sa vyšet­ro­va­cia sprá­va z letec­kej neho­dy uta­jí. Prá­ve naopak, zve­rej­ňu­je sa, aby sa v budúc­nos­ti rov­na­kýcm chy­bám, či nedos­tat­kom pre­d­iš­lo a podob­né tra­gé­die sa nezo­pa­ko­va­li.

Piet­na spo­mien­ka kaž­dý rok

Kaž­dý rok sa koná na mies­te tra­gé­die 19. janu­ára piet­na spo­mien­ka. Rov­na­ko je tomu aj dnes. Od roku 2007 sto­jí v obci Hej­ce bron­zo­vá socha, kto­rá pri­po­mí­na toto nešťas­tie. Pria­mo na mies­te tra­gé­die je vytvo­re­ný pom­ník, kto­rý tvo­rí 42 dre­ve­ných kolov.

 

Obe­te havá­rie

 

Meno Vek Útvar Pôso­be­nie v misii Zastá­va­ná fun­kcia
plk. Mar­tin Haber 57 VÚ Lip­tov­ský Miku­láš 6 mesia­cov Lekár obvä­zis­ka
plk. Šte­fan Ivan MO SR meto­dic­ká pomoc Zástup­ca vel. CRO ŠbRO GŠ OS SR
pplk. Ľuboš Balu­cha 41 VÚ Pre­šov 6 mesia­cov Veli­teľ kon­tin­gen­tu
pplk. Josef Bigas 32 MO SR 6 mesia­cov Náčel­ník pra­co­vis­ka MO SR
pplk. Igor Ange­lo­vič 45 GŠ OS SR 12 mesia­cov Star­ší dôs­toj­ník veli­teľ­stva KFOR
pplk. Ľuboš Belák 36 MO SR meto­dic­ká pomoc Náčel­ník odde­le­nia objas­ňo­va­nia a doka­zo­va­nia
trest­nej čin­nos­ti na veli­teľ­stve VP MO Tren­čín
pplk. Miro­slav Novák VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Dru­hý pilot – veli­teľ SDL Malac­ky
pplk. Michal Štang 45 ÚVD MO SR meto­dic­ká pomoc Gene­rál­ny vikár OS SR
mjr. Vla­di­mír Sopúch 41 SLPS Hlo­ho­vec meto­dic­ká pomoc Náčel­ník logis­ti­ky
mjr. Róbert Tuli­pán 25 MO SR 6 mesia­cov VSD pra­co­vis­ka MO SR
mjr. Ľuboš Mar­tin­ček 37 MO SR 6 mesia­cov VSD pra­co­vis­ka MO SR
kpt. Igor Sci­geľ 33 VÚ Lip­tov­ský Miku­láš 6 mesia­cov Náčel­ník zme­ny sku­pi­ny vojen­skej polí­cie
kpt. Tomáš Žipaj VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Palub­ný inži­nier
kpt. Nor­bert Kuman­čík VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Kapi­tán lie­tad­la
kpt. Marián Fáb­ry 31 VÚ Tre­bi­šov meto­dic­ká pomoc Náčel­ník logis­ti­ky mecha­niz. pra­po­ru
kpt. Michal Agnet MO SR meto­dic­ká pomoc VSD OddROMZ CRO ŠbRO
kpt. Róbert Soľa­va VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Navi­gá­tor
kpt. Domi­nik Ocel­ka 30 MO SR 14 mesia­cov Náčel­ník pra­co­vis­ka MO SR
npor. Ján Balog 30 VÚ Tre­bi­šov 6 mesia­cov Veli­teľ mecha­ni­zo­va­nej roty
npor. Marián Illéš 29 VÚ Tre­bi­šov 12 mesia­cov Zástup­ca veli­te­ľa roty
npor. Jana Peš­to­vá 27 VÚ Zvo­len 6 mesia­cov Zástup­ca náčel­ní­ka sku­pi­ny PeM
npor. Peter Orlov­ský 26 VÚ Pre­šov 6 mesia­cov Zástup­ca náčel­ní­ka sku­pi­ny log. pod­po­ry
npor. Adria­na Jop­po­vá 35 VÚ Pre­šov 12 mesia­cov Zástup­ca náčel­ní­ka sku­pi­ny vel. a spo­je­nia
npor. Ale­xan­der Gaál VÚ Mar­tin 12 mesia­cov Star­ší dôs­toj­ník sku­pi­ny logis­ti­ky
npor. Ján Hej­duk VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Vo výcvi­ku na palub­né­ho tech­ni­ka
práp. Ondrej Kes­zi VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Radis­ta
práp. Vlas­ti­mil Čepi­čan 33 Vojen­ská polí­cia 10 mesia­cov Inšpek­tor sku­pi­ny vojen­skej polí­cie
npráp. Róbert Let­ko 35 VÚ Pre­šov 12 mesia­cov Star­ší inšpek­tor sku­pi­ny voj. polí­cie
por. Ľudo­vít Orlic­ký 26 VÚ Pre­šov 6 mesia­cov Dôs­toj­ník sku­pi­ny pod­po­ry vele­nia
por. Dušan Paľuch 27 VÚ Pre­šov 12 mesia­cov Dôs­toj­ník sku­pi­ny pod­po­ry vele­nia
nrtm. Karol Mala­tin 27 VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Tech­nik elek­tro-špe­ciál­ne­ho vyba­ve­nia lie­ta­diel
nrtm. Daniel Gume­nic­ký 31 VÚ Tre­bi­šov 6 mesia­cov Veli­teľ mecha­ni­zo­va­né­ho druž­stva
rtm. Peter Kriš­tan 27 VÚ Tre­bi­šov 12 mesia­cov Veli­teľ mecha­ni­zo­va­né­ho druž­stva
rtn. Marek Kičin­ko 32 VÚ Tre­bi­šov 6 mesia­cov Tech­nik roty
rtn. Peter Komo­ra 22 VÚ Tre­bi­šov 12 mesia­cov Veli­teľ mecha­ni­zo­va­né­ho druž­stva
čat. Bro­ni­sla­va Gre­go­ro­vi­čo­vá 22 VÚ Malac­ky posád­ka lie­tad­la Palub­ná sprie­vod­ky­ňa
voj. Tomáš Kar­doš 23 VÚ Micha­lov­ce 6 mesia­cov Vodič druž­stva pod­po­ry a vele­nia
slob. Peter Cogan 28 VÚ Tre­bi­šov 12 mesia­cov Vodič pries­kum­ník
des. Juraj Žubor 31 VÚ Nit­ra 6 mesia­cov Vodič pries­kum­ník
des. Pavol Čigáš 35 VÚ Tre­bi­šov 12 mesia­cov Vodič pries­kum­ník
des. Ras­ti­slav Novák 26 VÚ Tre­bi­šov 12 mesia­cov Vodič pries­kum­ník
Mgr. Peter Kot­van MO SR meto­dic­ká pomoc IMO SR