Diplomat podľahol lákaniu Číny. Vyšetrujú ho pre špionáž

Nemec­ká Spol­ko­vá pro­ku­ra­tú­ra v stre­du ozná­mi­la, že zača­la vyšet­ro­vať tri oso­by v súvis­los­ti s podoz­re­nia­mi zo špi­oná­že v pros­pech Číny. Medzi podoz­ri­vý­mi je aj býva­lý dip­lo­mat Európ­skej únie, infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

Dva­ja z podoz­ri­vých údaj­ne posky­to­va­li čín­ske­mu minis­ter­stvu verej­nej bez­peč­nos­ti súkrom­né a obchod­né infor­má­cie, uvá­dza na svo­jej strán­ke týž­den­ník Der Spie­gel.
Jed­ným z podoz­ri­vých je pod­ľa týž­den­ní­ka nemec­ký dip­lo­mat, kto­rý pra­co­val pre Európ­sku komi­siu v Bru­se­li a neskôr pôso­bil ako dip­lo­mat Európ­skej služ­by pre von­kaj­šiu čin­nosť. Ďal­ší dva­ja podoz­ri­ví sú zamest­nan­ca­mi „zná­mej nemec­kej lobis­tic­kej fir­my”.

Pro­ku­ra­tú­ra odmiet­la poskyt­núť pod­rob­nos­ti o podoz­ri­vých a uvied­la, že nikto nebol zatknu­tý.

Polí­cia v stre­du v súvis­los­ti s vyšet­ro­va­ním vyko­na­la razie v domoch a kan­ce­lá­riách v Ber­lí­ne, Bru­se­li a v spol­ko­vých štá­toch Bavor­sko a Báden­sko-Würt­tem­ber­sko.

Nemec­ká vlá­da v súčas­nos­ti roku­je o bez­peč­nost­ných pra­vid­lách týka­jú­cich sa výstav­by sie­tí 5G v Nemec­ku a mož­nom vylú­če­ní čín­skej spo­loč­nos­ti Huawei z toh­to pro­ce­su.

Vyra­de­nie Huawei si žela­jú naj­mä USA. Ame­ric­ký pre­zi­dent Donald Trump pria­mo ozna­čil Huawei za bez­peč­nost­nú hroz­bu, čo táto čín­ska fir­ma odmie­ta.