Delostrelci z Michaloviec si 20-krát vystrelili na Bratislavu

Pro­fe­si­onál­ni voja­ci dnes z Tyr­šov­ho náb­re­žia v Bra­ti­sla­ve vypá­li­li 20 sláv­nost­ných delo­stre­lec­kých sálv. Už tra­dič­ne si tak pri­po­me­nu­li výro­čie vzni­ku Slo­ven­skej repub­li­ky a tiež ozb­ro­je­ných
síl (pred­tým Armá­dy SR).

Novo­roč­né delo­stre­lec­ké sal­vy zo šies­tich 122 mili­met­ro­vých húf­nic HD – 30A vypá­li­li pro­fe­si­onál­ni voja­ci zo Samo­hyb­né­ho delo­stre­lec­ké­ho oddie­lu z Micha­lo­viec.

Cel­ko­vo sa na podu­ja­tí podie­ľa­lo viac ako 50 pro­fe­si­onál­nych voja­kov s 26 kus­mi tech­ni­ky.