Defender 2020: Belgická armáda sa na cvičení nezúčastní, pomôže však s presunom techniky

Bel­gic­ká armá­da sa nebu­de aktív­ne zúčast­ňo­vať na roz­siah­lom cvi­če­ní ame­ric­kých vojen­ských síl, kto­rých cie­ľom je v aprí­li a máji toh­to roku vyskú­šať nasa­dzo­va­nie vojen­ských posíl v Euró­pe v rám­ci NATO. Bel­gic­ké minis­ter­stvo obra­ny však vyj­de spo­jen­com v ústre­ty a bude koor­di­no­vať prie­chod voj­sk a vojen­ské­ho vyba­ve­nia, a to naj­mä cez prí­stav v Ant­ver­pách, ozná­mi­la vo  štvr­tok tla­čo­vá agen­tú­ra Bel­ga.

Ame­ri­ča­nia chcú na cvi­če­nie nasa­diť 20.000 voja­kov, kto­rí sa tak pri­po­ja k 9000 čle­nom ame­ric­kej pecho­ty so síd­lom v Euró­pe. Pen­ta­gon naz­na­čil, že ope­rá­cia si vyžia­da doda­nie oko­lo 20.000 kusov vojen­ské­ho vyba­ve­nia z USA. Dodáv­ky popu­tu­jú do nie­koľ­kých európ­skych prí­sta­vov vrá­ta­ne Ant­verp.

„Bel­gic­ko sa na cvi­če­ní Defen­der 2020 aktív­ne nezú­čast­ní, ale per­so­nál rezor­tu obra­ny sa v úzkej spo­lu­prá­ci s ostat­ný­mi fede­rál­ny­mi minis­ter­stva­mi – naj­mä s rezor­tom dopra­vy a col­nou sprá­vou – bude aktív­ne podie­ľať na ope­ra­tív­nom plá­no­va­ní a posky­to­va­ní rôz­nych slu­žieb, kto­ré pomô­žu Ame­ri­ča­nom vylo­diť sa a pre­su­núť na urče­né mies­to,” uvie­dol v stre­du pred poslan­ca­mi par­la­men­tu šéf bel­gic­kej dip­lo­ma­cie a záro­veň minis­ter obra­ny Phi­lip­pe Gof­fin.

Pod­ľa jeho slov bude naj­väč­šou výzvou pre bel­gic­kú stra­nu pre­pra­viť všet­ky dodáv­ky vojen­ské­ho vyba­ve­nia z prí­sta­vu v Ant­ver­pách bez toho, aby to prí­liš ovplyv­ni­lo civil­nú cest­nú pre­máv­ku. Spres­nil, že pre­su­ny vojen­skej tech­ni­ky sa budú konať pre­važ­ne v noci za asis­ten­cie špe­ciál­nych doprav­ných vojen­ských zlo­žiek a vojen­skej polí­cie.

Cvi­če­nie devät­nás­tich kra­jín bude v stred­nej Euró­pe a Gru­zín­sku v aprí­li a máji 2020. S pre­su­nom voja­kov a armád­nej tech­ni­ky vrá­ta­ne tan­kov a delo­stre­lec­kých pros­tried­kov sa začne vo feb­ru­ári a voja­ci budú v Euró­pe nasa­de­ní až do júla. Cel­ko­vo sa cvi­če­nia zúčast­ní 37 000 voja­kov NATO a Fín­ska.

Cvi­če­nie Defen­der-Euro­pe 20 pred­sta­vu­je stra­te­gic­ký zlom po rokoch obme­dze­ní ame­ric­kej vojen­skej prí­tom­nos­ti v Euró­pe od skon­če­nia stu­de­nej voj­ny. Hoci sa cvi­če­nie podo­bá na masív­ne cvi­če­nie REFORGER z obdo­bia stu­de­nej voj­ny, pod­ľa vedú­cich pred­sta­vi­te­ľov bude prog­ram Defen­der ove­ľa kom­plex­nej­ší.

O masív­nom cvi­če­ní Defen­der 2020 sme písa­li tu.

Zdroj:TASR