Darované vojenské psy nechali v Jordánsku vyhladovať a zomrieť

Mali pomá­hať, no im nik nepo­mo­hol. Veľ­mi zlý osud postre­tol špe­ciál­ne vycvi­če­né psy na hľa­da­nie výbuš­nín, kto­ré Was­hing­ton daro­val do Jor­dán­ska a Egyp­ta. Vlá­da USA sa pre­to roz­hod­la, že už ďal­ších psí­kov do tých­to kra­jín posie­lať nebu­de.

Veľ­mi zlé zaob­chá­dza­nie, ned­ban­li­vosť, či vyslo­ve­ne kru­tosť. Aj to kon­šta­to­va­la ofi­ciál­na sprá­va hlav­né­ho kon­tro­ló­ra minis­ter­stva zahra­nič­ných veci, kto­ré výcvik a daro­ve­nie psov do tých­to kra­jín zabez­pe­čo­va­lo.

Ame­ric­ký rezort dip­lo­ma­cie už viac ako dvad­sať rokov zabez­pe­ču­je pre mno­hé kra­ji­ny sve­ta špe­ciál­ne vycvi­če­né psy, či už na dro­gy ale­bo výbuš­ni­ny. Prá­ve do Jor­dán­ska sme­ro­va­lo naj­viac tak­to vycvi­če­ných psov. Aktu­ál­ne ich majú v služ­be až sto.

USA posie­la­li do prob­lé­mo­vých kra­jín psí­kov aj napriek tomu, že už v na jar 2017 vede­li, že o zvie­ra­tá sa v cie­ľo­vých kra­ji­nách pat­rič­ne nesta­ra­jú. Pôvod­ne ano­nym­né hlá­se­nie začal až po roku pre­ve­ro­vať úrad hlav­né­ho kon­tro­ló­ra minis­ter­stva a minu­lý týž­deň zve­rej­nil záve­reč­nú sprá­vu po viac ako roč­nom vyšet­ro­va­ní.

Psy trpe­li

Sprá­va kon­tro­ló­ra kon­šta­tu­je, že o zve­ra­tá sa nesta­ra­li, ale­bo veľ­mi zle, nema­li riad­ne prí­streš­ky, pra­co­va­li prak­tic­ky bez pre­stáv­ky, vete­ri­nár­nu sta­rost­li­vosť vôbec nepoz­na­li, búdy boli špi­na­vé a plné výka­lov. „Jor­dán­ske úra­dy nepre­ja­vi­li ani naj­men­ší záu­jem o pra­cov­né pod­mien­ky tých­to špe­ciál­ne vycvi­če­ných psov. V dôsled­ku toho ich 12 zomre­lo a jed­né­ho sme našli pod­vý­ži­ve­né­ho,” kon­šta­to­val kon­tro­lór minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí. To roz­hod­lo, že s okam­ži­tou plat­nos­ťou poza­sta­vu­je vysie­la­nie psov do Jor­dán­ska a Egyp­ta.

Sprá­va tiež kon­šta­tu­je, že v USA nik nesle­do­val, ako sa v obda­ro­va­ných kra­ji­nách o ame­ric­kých psov sta­ra­jú a nikde nebo­lo urče­né, ako dlho majú slu­žiť a kedy už by mali ísť „na dôcho­dok.” Medzi ďal­šie prob­lé­my pat­rí nedos­ta­tok štan­dar­dov a ten­den­cia posky­to­vať psov zahra­nič­ným vlá­dam bez doho­dy o tom, ako sa budú pou­ží­vať, ako o nich bude posta­ra­né a nako­niec po akej dobe majú odísť zo služ­by.

Ďal­ším prob­lé­mom bola aj evi­den­cia. Nik na minis­ter­stve neve­del pove­dať, koľ­ko psov do kra­jín ako Bah­rajn, Egypt, Indo­né­zia, Liba­non, Mexi­ko, Maro­ko, Nepál, Omán a Thaj­sko vôbec posla­li.

Čo však vede­li je, iba kvô­li Jor­dán­sku zapla­ti­li mili­ón dolá­rov navy­še. Pol mili­ó­na sta­li ľudia, kto­rí sa snaž­li vysvet­liť Jor­dán­com, že o psov sa tre­ba sta­rať a sú to živé bytos­ti a ďal­šie­ho pol mili­ó­na eur stá­li vete­ri­ná­ri, kto­rí sa sna­ži­li zachrá­niť utrá­pe­né špe­ciál­ne vycvi­če­né psy na Blíz­kom Výcho­de.