Dánov aj Američanov varovali šesť hodín pred útokom

Dán­sko dosta­lo varo­va­nie šesť hodín pred­tým, ako Irán ten­to týž­deň vypá­lil stre­ly na dve irac­ké základ­ne, a bolo schop­né pri­pra­viť svoj kon­tin­gent umiest­ne­ný pop­ri ame­ric­kých silách na jed­nej z tých­to základ­ní. Infor­mo­va­la o tom v pia­tok dán­ska štát­na tele­víz­na sta­ni­ca TV2, kto­rú citu­je tla­čo­vá agen­tú­ra Reuters.

Na letec­kej základ­ni al-Asad sa nachá­dza­lo zhru­ba 130 dán­skych voja­kov v rám­ci medzi­ná­rod­nej koalí­cie boju­jú­cej pro­ti radi­kál­nym sun­nit­ským milí­ciám Islam­ský štát. Základ­ňa bola jed­nou z dvoch zaria­de­ní s prí­tom­nos­ťou ame­ric­kých voja­kov, kto­ré Irán v stre­du napa­dol.

Dán­ska vlá­da sprá­vu TV2 odvo­lá­va­jú­cu sa na ano­nym­né zdro­je odmiet­la komen­to­vať.
Bez­pro­stred­ne nebo­lo jas­né, kto varo­va­nie posky­tol ale­bo kto ho spro­stred­ko­val.

Dán­sky minis­ter obra­ny Björn Bis­se­rup pre TV2 v stre­du uvie­dol, že varo­va­nie sa na základ­ňu al-Asad dosta­lo. „Nebu­dem zachá­dzať do detai­lov o tom, akým spô­so­bom sme boli varo­va­ní. Dosta­li sme však upo­zor­ne­nie, kto­ré nám umož­ni­lo pri­pra­viť sa naj­lep­šie v rám­ci daných okol­nos­tí,” pove­dal.

Pri úto­ku, kto­rý bol pod­ľa Tehe­rá­nu odpla­tou za zabi­tie vplyv­né­ho irán­ske­ho veli­te­ľa Káse­ma Solej­má­ní­ho ame­ric­kým bez­pi­lot­ným lie­tad­lom z 3. janu­ára, neu­tr­pel zra­ne­nia žiad­ny z dán­skych voja­kov. Všet­ci okrem 30 – 40 z nich sa momen­tál­ne pre­miest­ňu­jú zo základ­ne al-Asad do sused­né­ho Kuvaj­tu.

Spo­je­né štá­ty v reak­cii na rake­to­vý útok uva­li­li na Irán ďal­šie eko­no­mic­ké san­kcie. San­kcie namie­re­né pro­ti irán­skym pred­sta­vi­te­ľom a prie­mys­lu ozná­mi­li v pia­tok ame­ric­kí minis­tri zahra­nič­ných vecí a finan­cií – Mike Pompeo a Ste­ven Mnu­chin.

Pod­ľa minis­trov sa budú tie­to opat­re­nia týkať ôsmich vyso­ko­po­sta­ve­ných pred­sta­vi­te­ľov Irá­nu zapo­je­ných do „des­ta­bi­li­zu­jú­cich” akti­vít na Blíz­kom výcho­de, ako aj do uve­de­né­ho rake­to­vé­ho úto­ku.