Dankov povel na ústup premiér nevypočul. Počká na spojencov

Pred­vo­leb­ná kam­paň ovplyv­ňu­je aj bez­peč­nosť slo­ven­ských voja­kov. Počas víken­du pred­se­da SNS a NR SR Andrej Dan­ko vyzval pre­mi­é­ra Pet­ra Pel­leg­ri­ni­ho (Smer), aby „nebol zba­be­lec” a vlád­nym špe­ciá­lom stia­hol sied­mych slo­ven­ských voja­kov z Ira­ku, kto­rí tam pôso­bia v rám­ci výcvi­ko­vej misie NATO. Pel­leg­ri­ni Dan­ko odká­zal, že by tým naopak slo­ven­ských voja­kov ohro­zil.

„Ak by sa Slo­ven­sko sna­ži­lo nepre­mys­le­ne a indi­vi­du­ál­ne eva­ku­ovať slo­ven­ských voja­kov, kto­rí plnia úlo­hy výcvi­ko­vej misie NATO v Ira­ku, moh­lo by ohro­ziť ich živo­ty. Prí­pad­ná eva­ku­ácia musí byť koor­di­no­va­ná v rám­ci celej jed­not­ky, kto­rá plní výcvi­ko­vú misiu,” kon­šta­to­val v nede­ľu pre­mi­ér Pel­leg­ri­ni.

Záro­veň zdô­raz­nil, že slo­ven­skí voja­ci nie sú momen­tál­ne na mies­te, odkiaľ ich mož­no bez­peč­ne, ako malú sku­pi­nu, eva­ku­ovať. Je pre­to potreb­né počkať na roz­hod­nu­tie vele­nia výcvi­ko­vej misie a orgá­nov NATO.

„Ak bude tým roz­hod­nu­tím eva­ku­ácia, je ove­ľa bez­peč­nej­šie, ak sa bude pre­sú­vať koor­di­no­va­ne celá jed­not­ka na mies­to, odkiaľ už môže­me odviezť našich voja­kov bez rizi­ka,” uvie­dol Pell­leg­ri­ni.

Pro­ti sólo­va­niu sa posta­vil aj štát­ny tajom­ník

Ešte pred zasad­nu­tím bez­peč­nost­nej rady sa zamie­ta­vo k prí­pad­né­mu indi­vi­du­ál­ne­mu stia­hnu­tiu slo­ven­ských voja­kov vyjad­ril aj štát­ny tajom­ník minis­ter­stva obra­ny Róbert Ondrejc­sák.

„Aké­koľ­vek roz­hod­nu­tie o účas­ti by nema­lo pad­núť indi­vi­du­ál­ne, keď­že je to spo­loč­ná misia, ale v úzkej koor­di­ná­cii s naši­mi spo­jen­ca­mi. Naše akti­vi­ty v Ira­ku majú medzi spo­jen­ca­mi veľ­mi dob­ré meno a pris­pie­va­jú k našej spo­je­nec­kej dôve­ry­hod­nos­ti a dob­ré­mu menu Slo­ven­ska vo vše­obec­nos­ti,” kon­šta­to­val Ondrejc­sák a jeho slo­vá pod­po­ri­la aj koalič­ná stra­na Most-Híd v sta­no­vis­ku vo veľ­mi podob­nom duchu.

Ondrejc­sák záro­veň upo­zor­nil, že by sa závaž­né roz­hod­nu­tia nema­li pri­jí­mať v hys­té­rií. „Mali by sme si zacho­vať chlad­nú hla­vu a hľa­dieť na záuj­my Slo­ven­ska, aj keď je voleb­ná kam­paň,”  kon­šta­to­val Ondrejc­sák s tým, že zahra­nič­ná a bez­peč­nost­ná poli­ti­ka by mali byť robe­né raci­onál­ne a bez zne­uži­tia na vnút­ro­po­li­tic­ký boj.

„Sme pred­sa seri­óz­ny štát, kto­rý má hod­no­ty a záuj­my a nie baná­no­vá repub­li­ka,” uzav­rel Ondrejc­sák.

Na žia­dosť irac­kej vlá­dy

Sedem slo­ven­ských voja­kov aktu­ál­ne pôso­bí v Ira­ku v rám­ci misie NATO. O pomoc pri výcvi­ku irac­kej armá­dy pri­tom požia­da­la samot­ná irac­ká vlá­da. Pel­leg­ri­ni však dodal, že ak irac­ká vlá­da roz­hod­nu­tie zme­ní a nebu­de si želať prí­tom­nosť misie NATO, slo­ven­skí voja­ci nebu­dú v Ira­ku zostá­vať.

Pod­ľa pre­mi­é­ra svoj postup koor­di­nu­jú s pred­se­da­mi vlád Čes­kej repub­li­ky a Maďar­ska, teda kra­jín, kto­ré majú v súčas­nos­ti v Ira­ku ove­ľa väč­ší kon­tin­gent voja­kov.

V pon­de­lok 6. janu­ára má zasa­dať Rada NATO, kto­rá by mala roz­hod­núť o ďal­šom postu­pe. Výcvik je aktu­ál­ne pre zhor­še­nú bez­peč­nost­nú situ­áciu poza­sta­ve­ný.

Situ­ácia v Ira­ku je aktu­ál­ne napä­tá po zabi­tí irán­ske­ho pro­mi­nent­né­ho gene­rá­la Kas­sé­ma Solej­má­ni­ho ame­ric­kým dro­nom. Solej­má­ni bol veli­te­ľom irán­skych Revo­luč­ných gárd a bol zod­po­ved­ný za vojen­ské ope­rá­cie v zahra­ni­čí ako Liba­no­ne, Sýrii, Ira­ku, či Jeme­ne.