Danilov: Piloti po zásahu okamžite zomreli. Vedeli sme to pred priznaním sa Iránu

Ukra­jin­ská stra­na mala dôkaz o rake­to­vom úto­ku na lie­tad­lo spo­loč­nos­ti Ukrai­ne Inter­na­ti­onal Air­li­nes ešte pred tým, ako sa k nemu v sobo­tu Irán pri­znal.

Uvie­dol to v sobo­tu tajom­ník ukra­jin­skej Rady národ­nej bez­peč­nos­ti a obra­ny (RNBO) Ole­xij Dani­lov.

„S vyso­kou prav­de­po­dob­nos­ťou pozná­me názov tej­to rake­ty, vie­me, kedy ju irán­ske orgá­ny kúpi­li, a vie­me, od koho ju kúpi­li,” uvie­dol Dani­lov.

Pod­ľa jeho názo­ru prá­ve fakt, že Kyjev mal tie­to dôka­zy a zve­rej­nil, že medzi hlav­né ver­zie prí­čin havá­rie pat­rí zostre­le­nie lie­tad­la rake­tou, mali vplyv na Irán, kto­rý zod­po­ved­nosť za stre­daj­šiu tra­gé­diu pri­znal v sobo­tu. Spo­čiat­ku Irán tvr­dil, že ukra­jin­ské lie­tad­lo hava­ro­va­lo v dôsled­ku tech­nic­kej poru­chy.

Dani­lov dodal, že pod­ľa foto­gra­fie, kto­rú v sobo­tu zve­rej­ni­la kan­ce­lá­ria ukra­jin­ské­ho pre­zi­den­ta, je jas­né, že vystre­le­ná rake­ta zasiah­la kok­pit. Pilo­ti „hneď po prvom zása­hu zomre­li,” zdô­raz­nil Dani­lov. Na foto­gra­fii pod­ľa neho jas­ne vid­no aj otvo­ry po rake­te.

Dani­lov záro­veň uvie­dol, že Ukra­ji­na neza­sta­ví vyšet­ro­va­nie tej­to kata­stro­fy napriek tomu, že Irán sa už medzi­ča­som k zostre­le­niu lie­tad­la pri­znal. Pod­ľa Dani­lo­va Kyjev bude poža­do­vať potres­ta­nie osôb zod­po­ved­ných za ten­to čin.

Plnú zod­po­ved­nosť za zostre­le­nie ukra­jin­ské­ho doprav­né­ho lie­tad­la pre­vzal v sobo­tu veli­teľ vzduš­ných síl irán­skych revo­luč­ných gárd bri­gád­ny gene­rál Amír Alí Hádží­zá­de, kto­rý dodal, že sa pod­ro­bí aké­mu­koľ­vek roz­hod­nu­tiu, kto­ré v súvis­los­ti s tým bude pri­ja­té.