Obrovské cvičenie Defender 2020 sa ruší. Američania idú domov

Masív­ne vojen­ské cvi­če­nie NATO „Defen­der Euro­pe 2020“ je pre pre­tr­vá­va­jú­cu pan­dé­miu Covid-19 zru­še­né, infor­mu­je tla­čo­vé vyhlá­se­nie európ­ske­ho vele­nia US-EUCOM.

Pen­ta­gon sti­hol zatiaľ do Euró­py nasa­diť oko­lo 6 000 voja­kov a 3 000 kusov tech­ni­ky. Roz­hod­nu­tie o zru­še­ní cvi­če­nia priš­lo v záuj­me zlep­še­nia bez­peč­nos­ti v Euró­pe. „Rizi­ko pre­no­su covid-19 medzi jed­not­ka­mi, aj sme­rom k civi­lis­tom, bolo nepri­ja­teľ­ne vyso­ké,” uvie­dol býva­lý spra­vo­daj­ský dôs­toj­ník ame­ric­ké­ho námor­né­ho zbo­ru Scott Rit­ter.

Tla­čo­vé vyhlá­se­nie európ­ske­ho vele­nia ďalej uvá­dza, že jed­not­ky, kto­ré boli nasa­de­né v Euró­pe sa vrá­tia do Spo­je­ných štá­tov.

„Tým­to roz­hod­nu­tím naďa­lej zacho­vá­va­me pri­pra­ve­nosť našej sily a záro­veň maxi­ma­li­zu­je­me svo­je úsi­lie o pokrok v našich alian­ciách a par­tner­stvách,” infor­mu­je tla­čo­vé vyhlá­se­nie.

Seve­ro­at­lan­tic­ká alian­cia mala na ten­to rok naplá­no­va­ných viac než 20 vojen­ských cvi­če­ní, vrá­ta­ne logis­tic­ké­ho pre­skú­ša­nia Defen­der 2020. Počas neho malo byť v Euró­pe nasa­de­ných 20 000 prí­sluš­ní­kov ame­ric­kej armá­dy a ďal­ších 10 000 z ostat­ných armád NATO.

Talian­ská časť cvi­če­nia zame­ra­ná na boj pro­ti ponor­kám s náz­vom Dyna­mic Man­ta sa ukon­či­la pod­ľa plá­nov. Talian­sko pri­tom nový koro­na­ví­rus zasia­hol naj­viac spo­me­dzi všet­kých európ­skych kra­jín.

Zdroj:US EUCOM