Čo by pomohlo armáde naplniť stavy? Menej korupcie a politiky

Vo štvr­tok Defen­ce News pri­nies­lo infor­má­ciu, že aktu­ál­ne v ozb­ro­je­ných silách chý­ba tak­mer kaž­dý štvr­tý vojak a minis­ter­stvu obra­ny sa dlho­do­bo neda­rí napl­niť vojak­mi vlast­né tabuľ­ko­vé počty. Cel­ko­vo chý­ba 3500 voja­kov. Nie­kto­ré útva­ry ako naprí­klad v Nit­re majú viac ako polo­vi­cu miest neob­sa­de­ných. Pod 60 per­cent ľudí má dokon­ca aj elit­ný 5. pluk špe­ciál­ne­ho urče­nia v Žili­ne.

Úda­je vyply­nu­li z ana­lý­zy minis­ter­stva obra­ny s náz­vom „Regru­tá­cia cudzin­cov do OS SR.“ V nej uva­žu­jú aj nad pri­jí­ma­ním mig­ran­tov do ozb­ro­je­ných síl.

Dnes pri­ná­ša­me šty­ri rôz­ne pohľa­dy, pre­čo ozb­ro­je­né sily nedo­ká­žu napl­niť sta­vy a kasár­ne sú polo­prázd­ne. Ako by sa to dalo zme­niť hovo­rí, býva­lý zástup­ca náčel­ní­ka gene­rál­ne­ho štá­bu, býva­lý vyso­ký fun­kci­onár MO SR a bez­peč­nost­ný ana­ly­tik, býva­lý vojak – dôs­toj­ník z bež­né­ho útva­ru a nako­niec minis­ter­skí ana­ly­ti­ci.

Pavel Mac­ko: Poli­tic­ké stra­ny zabi­li spra­vod­li­vosť

Pavel Mac­ko, býva­lý zástup­ca náčel­ní­ka GŠ OS SR, pat­ril k najm­lad­ším, no naj­skú­se­nej­ším gene­rá­lom v armá­de. Pôso­bil aj na veli­teľ­stve NATO. Dnes sa anga­žu­je ako odbor­ník na obra­ny v stra­ne Spo­lu. Pod­ľa neho per­so­nál­nej oblas­ti v armá­de ško­dí sil­ná poli­ti­zá­cia. „Po nástu­pe SNS sa naviac zača­la sil­ná poli­ti­zá­cia a roz­pad kari­ér­ne­ho sys­té­mu. Dnes voja­ci majú pocit, že sys­tém nie je fér. Povy­šo­va­nie a výber na fun­kcie sa deje čas­to sub­jek­tív­ne,“ hovo­rí Mac­ko, kto­rý prá­ve za súčas­né­ho minis­tra Pet­ra Gaj­do­ša (SNS) odišiel z armá­dy ako gene­rál­po­ru­čík.

Mac­ko záro­veň navrhu­je, aby sa pla­ty voja­kov nezvy­šo­va­li sko­ko­vo, ale navia­za­li sa naprí­klad na prie­mer­nú mzdu. „Za vlá­dy Sme­ru, kto­rej na obra­ne vôbec nezá­le­ža­lo, pla­ty kles­li na 80 per­cent národ­né­ho prie­me­ru,“ upo­zor­ňu­je, no jed­ným dychom dodá­va, že za vyš­šie pla­ty by záro­veň oča­ká­val aj lep­šiu dis­cip­lí­nu a naj­mä vyš­šie výko­ny voja­kov.

„Armá­da nemô­že byť zaopat­ro­va­cím ústa­vom,“ hovo­rí gen­por. Mac­ko.

Mac­ko záro­veň tvr­dí, že v porov­na­ní zly­há­va sta­rost­li­vosť o voja­kov. Kva­lit­né uby­tov­ne, či kasár­ne pova­žu­je za samoz­rej­mosť, kto­ré opro­ti miliar­do­vým náku­pom zbra­ní budú stáť iba malý zlo­mok.
Gene­rál vo výsluž­be záro­veň vyčí­ta, že v rokoch, keď mala rezort na sta­ros­ti stra­na Smer, tak sa všet­ka pozor­nosť a aj penia­ze sústre­di­li viac na vnút­ro, ako obra­nu. „Vte­dy nastal naj­väč­ší exo­dus voja­kov,“ pri­po­mí­na Mac­ko s tým, že aktu­ál­ne zvý­še­ný roz­po­čet minis­ter­stva obra­ny cel­ko­vé­mu sta­vu nepo­má­ha. „Výraz­ný rast obran­né­ho roz­poč­tu sa adek­vát­ne nepre­ja­vil na zlep­še­ní pod­mie­nok služ­by ani v pod­stat­nom skva­lit­ne­ní výcvi­ku. Všet­ko sa to roz­pus­ti­lo hlav­ne do pre­dra­že­ných a netrans­pa­rent­ných náku­pov. Minis­ter­stvo dáva veľ­ko­ry­sé dekla­rá­cie, ale v sku­toč­nos­ti zostá­va na úrov­ni povr­ch­nej pro­pa­gan­dy a tvrdo pos­ti­hu­je  nespo­koj­ných a kri­ti­kov. Veľa vecí pri­po­mí­na jed­nu veľ­kú potem­ki­nov­skú dedi­nu, aj napriek sna­he o zlep­še­nie.  Komu by sa húf­ne chce­lo vstú­piť do armá­dy za takej­to situ­ácie?“ uzat­vá­ra Mac­ko.

Jaro­slav Naď: Korup­cia demo­ti­vu­je

Jaroslav NaďOdbor­ník na obra­nu z hnu­tia OĽa­NO Jaro­slav Naď tvr­dí, že armá­de by v prvom rade pomoh­lo sluš­nej­šie vede­nie. „Nie­len voja­ci, ale aj záu­jem­co­via o služ­bu v OSSR su zne­chu­te­ní z obrov­ské­ho množ­stva korup­cie a netrans­pa­ren­tnos­ti v rezor­te obra­ny. Reno­mé rezor­tu kvô­li ľuďom ako sú RSDr. Jozef Hoľ­ko či Ján Bal­ciar je kata­stro­fál­ne. Ani do súkrom­nej fir­my by ste nech­ce­li ísť pra­co­vať, ak by ste vide­li, že manaž­ment má také hroz­né meno,“ hovo­rí Naď s tým, že ak by sa sluš­ne a poc­ti­vo ria­dil rezort, tak nebu­de prob­lém s regru­tá­ci­ou.
Záro­veň súhla­sí s tým, že sa bude musieť pre­ko­pať sys­tém pla­tov a dôjsť ich zvý­še­niu. „Musí sa nie­čo uro­biť, lebo situ­ácia je kri­tic­ká,“ tvr­dí Naď a dodá­va, že mar­ke­ting minis­ter­stva zly­há­va.

 

Michal Hlat­ký: Veli­te­lia neve­dia ria­diť

Býva­lý vojak a súčas­ný expert na obra­nu stra­ny SaS Michal Hlat­ký tiež okrem sla­bé­ho mar­ke­tin­gu upo­zor­ňu­je, že naprí­klad OS SR nepou­ží­va moder­né spô­so­by oslo­ve­nia záu­jem­cov. „Rekla­my súkrom­ných firiem na pra­cov­né pozí­cie sú vša­de, ale naprí­klad na naj­pou­ží­va­nej­šom pra­cov­nom por­tá­li na Slo­ven­sku – pro­fe­sia – nie je ani jeden jedi­ný inze­rát od ozb­ro­je­ných síl,“ krú­ti hla­vou Hlat­ký.

Na nechuť pra­co­vať v OS SR vplý­va pod­ľa neho aj to, že voja­ci nema­jú adek­vát­ne pod­mien­ky na prá­cu. Základ­ným výstro­jom počnúc, cez prí­stro­je a o zbra­niach ani neho­vo­riac. Oso­bit­nou kapi­to­lou, pre­čo ľudia do armá­dy nech­cú sú veli­te­lia. „Mana­žér­ske schop­nos­ti mno­hých veli­te­ľov nespĺňa­jú ani len základ­né požia­dav­ky pre ria­de­nie. V armá­de je mini­mum ško­le­ní zame­ra­ných na „jem­né zruč­nos­ti” pri ria­de­ní muž­stva,“ kon­šta­tu­je Hlat­ký.

Aj som sám má osob­né skú­se­nos­ti s nega­tív­nou per­so­nál­nou poli­ti­kou OS SR. Z armá­dy musel odísť, lebo vyjad­ril svoj osob­ný názor na Face­bo­oku a bol za to dis­cip­li­nár­ne rie­še­ný. Navy­še nikdy nebol pový­še­ný, lebo inter­ne v armá­de upo­zor­ňo­val na nedos­tat­ky a navrho­val aj zme­ny.

Na záver Hlat­ký dodá­va, že v armá­de sa málo pra­cu­je s civil­nou komu­ni­tou pri jed­not­li­vých útv­ra­coh na Slo­ven­sku. Keby sa voja­ci ove­ľa viac pre­zen­to­va­li, tak by urči­te pod­ľa neho nalá­ka­li via­ce­rých záu­jem­cov, keď­že by mali s vojak­mi dob­rú skú­se­nosť.

 

Ana­ly­ti­ci radia pre­stať sní­vať 

Ďal­ší pohľad na vec majú ana­ly­ti­ci minis­ter­stva obra­ny, kto­rí upo­zor­ni­li na alar­mu­jú­ci níz­ky stav voja­kov v jed­not­li­vých útva­roch. Vo svo­jej sprá­ve už kla­sic­ky odpo­rú­ča­jú „roz­ví­jať finanč­né a nefi­nanč­né moti­vá­to­ry,“ čo v pre­kla­de zna­me­ná zvý­šiť pla­ty. Novin­kou je, že vede­niu minis­ter­stva obra­ny radia, aby zača­li počú­vať voja­kov a aj zme­niť veci, s kto­rý­mi sú nespo­koj­ní. „Do budúc­nos­ti bude potreb­né zabez­pe­čiť, aby voja­ci odchá­dza­li zo štát­nej služ­by len na zákla­de dosia­hnu­tia dôchod­ko­vé­ho veku a nie z dôvo­du poten­ciál­nej nespo­koj­nos­ti so štát­nou služ­bou,“ tvr­dia auto­ri štú­die Bar­bo­ra Hro­zen­ská a Domi­nik Šte­pa­no­vič. Záro­veň dáva­jú vede­niu MO SR na zvá­že­nie, či by nebo­lo lep­šie rad­šej zní­žiť tabuľ­ko­vé počty a tomu pris­pô­so­biť štruk­tú­ru armá­dy, ako si roky sta­vať vzduš­né zám­ky a nikdy tabuľ­ko­vé sta­vy nena­pl­niť.

Minis­ter­stvo obra­ny: Sústre­dí­me sa na vlas­te­nec­tvo

Rezort obra­ny si uve­do­mu­je, že per­so­nál­ny stav v armá­de nie je ide­ál­ny. Aktu­ál­ne chý­ba 3500 voja­kov. Medzi­roč­ne chcú zvý­šiť počet voja­kov o 600. „Pre dosia­hnu­tie toh­to cie­ľa rea­li­zu­jú ozb­ro­je­né sily via­ce­ré akti­vi­ty, naj­mä však cie­le­nú regru­tá­ciu, kto­rá je rea­li­zo­va­ná for­mou pre­zen­tá­cií na stred­ných ško­lách, vyso­kých ško­lách, úra­doch v rám­ci kto­rej je mož­né infor­mo­vať sa o mož­nos­tiach vstu­pu do Ozb­ro­je­ných síl SR,” kon­šta­to­va­la hovor­ky­ňa rezor­ty Dan­ka Capá­ko­vá.

Ako ďalej doda­la, tak pod­ľa ich pries­ku­mov sa až 56 % cie­ľo­vej sku­pi­ny (ľudia vo veku 19 až 25 rokov) hľa­da­jú infor­má­cie o prá­ci v armá­de na inter­ne­te. Pre­to pod­ľa nej exis­tu­je špe­ciál­na web­strán­ka na ten­to účel – regrutacia.sk. Pod­ľa Capá­ko­vej sa minis­ter­stvo Okrem cie­le­nej regru­tá­cie sústre­dí aj na vlast­ne­nec­tvo. „Regru­tač­né sku­pi­ny sa poodie­ľa­jú aj na akti­vi­tách, kto­ré sú zame­ra­né na pod­po­ru zvy­šo­va­nia vlas­te­nec­tva a bran­né­ho pove­do­mia obča­nov v duchu národ­ných a vojen­ských tra­dí­cií v rám­ci Dní otvo­re­ných dve­rí vojen­ských útva­rov,” doda­la Capá­ko­vá.

 


Disc­lai­mer: Šéf­re­dak­tor por­tá­lu Defen­ce News je man­žel poslan­ky­ne NR SR za hnu­tie OĽa­NO