Členovia NATO zvyšujú výdavky na obranu

Člen­ské štá­ty NATO zvy­šu­jú výdav­ky na obra­nu, infor­mo­val o tom v pia­tok gene­rál­ny tajom­ník alian­cie Jens Sol­ten­berg. Tiež ozná­mil, že v roku 2019 sa výdav­ky na obra­nu medzi európ­sky­mi spo­jen­ca­mi a Kana­dou reál­ne zvý­ši­li o 4,6%. Do kon­ca roku 2020 títo spo­jen­ci inves­tu­jú o 130 miliárd dolá­rov viac ako v roku 2016. Na zákla­de posled­ných odha­dov bude kumu­lo­va­ný nárast výdav­kov na obra­nu do kon­ca roku 2024 pred­sta­vo­vať 400 miliárd dolá­rov.

Sol­ten­berg tiež potvr­dil, že viac člen­ských štá­tov NATO plní usmer­ne­nia, pod­ľa kto­rých sa 2% HDP vyna­kla­da­jú na obra­nu. Ten­to rok sa to poda­ri­lo devia­tim spo­jen­com, väč­ši­na chce ten­to cieľ dosiah­nuť do roku 2024.

Taký­to cieľ ma aj Slo­ven­sko. To v roku 2019 vyčle­ni­lo na obra­nu zhru­ba 1,7 per­cen­ta HDP, v roku 2020 by to malo byť podob­né per­cen­to.

„Spo­jen­ci tiež inves­tu­jú miliar­dy ďal­ších do nových kapa­cít a pris­pie­va­jú k roz­ší­re­niu NATO po celom sve­te. Tak­že sme na správ­nej ces­te, ale nemô­že­me byť spo­koj­ní. Musí­me udr­žať tem­po,“ pove­dal Sol­ten­berg.

Člen­ské štá­ty sa stret­nú v Lon­dý­ne 3. a 4. decem­bra.