Čína začala s exportom dronov, ktoré dokážu zabíjať aj bez ľudskej pomoci

Čína zača­la s expor­tom nových auto­nóm­nych bez­pi­lot­ných lie­ta­diel na Blíz­ky východ. Uvie­dol to minu­lý týž­deň ame­ric­ký minis­ter obra­ny Mark Esper. Je to po prvý­krát, čo vedú­ci pred­sta­viť ame­ric­ké­ho rezor­tu obra­ny verej­ne pri­znal, že Čína pre­dá­va dro­ny schop­né zabí­jať bez potre­by ľud­ské­ho ovlá­da­nia, uvá­dza por­tál Defen­se One.

„Čín­ska vlá­da už vyvá­ža nie­kto­ré zo svo­jich naj­pok­ro­či­lej­ších vojen­ských bez­pi­lot­ných lie­ta­diel na Blíz­ky východ. Rov­na­ko sa pri­pra­vu­je na export svo­jich taj­ných dro­nov novej gene­rá­cie,“ uvie­dol Esper na bez­peč­nost­nej kon­fe­ren­cii pre ume­lú inte­li­gen­ciu. „Čín­sky výrob­co­via zbra­ní navy­še pre­dá­va­jú dro­ny pro­pa­go­va­né ako plne schop­né auto­nó­mie vrá­ta­ne schop­nos­ti viesť smr­tia­ce úto­ky.“

Vrtuľ­ní­ko­vý dron dostal pome­no­va­nie Blo­wfish A3. Je vyba­ve­ný guľo­me­tom. Spo­loč­nosť Ziy­an, kto­rá ho vyrá­ba, tvr­dí, že „doká­že auto­nóm­ne vyko­ná­vať kom­plex­né bojo­vé misie, vrá­ta­ne detek­cie a zása­hu pev­né­ho cie­ľa.“

Zeng Yi, vedú­ci pra­cov­ník v tre­tej naj­väč­šej čín­skej zbro­jár­skej spo­loč­nos­ti ďalej uvie­dol: „V budúc­nos­ti nebu­dú na bojis­kách žiad­ny ľudia.“ Záro­veň dopl­nil, že využi­tie ume­lej inte­li­gen­cie  v boji je pod­ľa neho nevy­hnut­né. „Sme si istí, že je to správ­ny smer, a toto je budúc­nosť,“ uzav­rel Zeng Yi.

Esper sa obá­va, že čín­sky moni­to­ro­va­cí soft­vér a hard­vé­ro­vé sie­te by moh­li Číne pomôcť pri roz­vo­ji ume­lej inte­li­gen­cie v boji pro­ti vlast­ným oby­va­te­ľom. „Všet­ky infor­má­cie pou­ka­zu­jú na vybu­do­va­nie dozor­né­ho štá­tu 21. sto­ro­čia, kto­ré­ho cie­ľom je cen­zú­ra a popie­ra­nie základ­ných ľud­ských práv v nebý­va­lej mie­re,“ dopl­nil Esper s tým, že Peking má všet­ku moc a nástro­je, kto­ré potre­bu­je na to, aby pri­nú­til svoj prie­my­sel a aka­de­mic­kú obec k pod­po­re svo­jich vlád­nych snáh.