Čína šíri hoax, že za vírus môže americká armáda

Spo­je­né štá­ty si v pia­tok pred­vo­la­li čín­ske­ho veľ­vys­lan­ca po tom, ako vyso­ko­po­sta­ve­ný pred­sta­vi­teľ Pekin­gu na Twit­te­ri vyhlá­sil, že pan­dé­miu koro­na­ví­ru­su SARS-CoV‑2 mohol vyvo­lať Was­hing­ton. S odvo­la­ním sa na vyhlá­se­nie ame­ric­ké­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí o tom infor­mo­va­la agen­tú­ra AFP.

„Šíre­nie kon­špi­rač­ných teórií je nebez­peč­né a smieš­ne. Chce­li sme (čín­sku) vlá­du upo­ve­do­miť o tom, že to nebu­de­me tole­ro­vať pre dob­ro čín­ske­ho náro­da aj sve­ta,” uvie­dol vo svo­jom sta­no­vis­ku ame­ric­ký rezort dip­lo­ma­cie.

Hovor­ca čín­ske­ho minis­ter­stva zahra­nič­ných vecí Čao Li-ťien vo štvr­tok na Twit­te­ri po man­da­rín­sky a anglic­ky napí­sal, že pôvod­ný pre­ná­šač nové­ho koro­na­ví­ru­su mohol pochá­dzať zo Spo­je­ných štá­tov a nie z čín­ske­ho mes­ta Wu-Chan, kto­ré je pova­žo­va­né za pôvod­né epi­cen­trum šíre­nia náka­zy.

„Tým, kto pri­nie­sol epi­dé­miu do Wu-Cha­nu, moh­la byť ame­ric­ká armá­da. Buď­te trans­pa­rent­ní! Zve­rej­ni­te svo­je úda­je. USA nám dlžia vysvet­le­nie,” napí­sal Čao, kto­rý je pod­ľa agen­tú­ry zná­my svo­ji­mi pro­vo­ká­cia­mi.

Pod­ľa Davi­da Sti­lwel­la, vyso­ko­po­sta­ve­né­ho ame­ric­ké­ho dip­lo­ma­ta, kto­rý sa venu­je Ázii, sa Peking podob­ný­mi vyhlá­se­nia­mi „sna­ží odviesť kri­ti­ku za úlo­hu, kto­rú zohral pri zača­tí pan­dé­mie”.

Ved­ci sa vo vše­obec­nos­ti zho­du­jú, že pan­dé­mia ocho­re­nia COVID-19, kto­ré spô­so­bu­je koro­na­ví­rus SARS-CoV‑2, sa zača­la na trhu s exo­tic­ký­mi zvie­ra­ta­mi vo Wu-Cha­ne. Ocho­re­nie si pod­ľa naj­nov­ších úda­jov celo­sve­to­vo vyžia­da­lo už viac než 5300 obe­tí na živo­toch a infi­ko­va­lo sa ním vyše 140.000 ľudí.